Twintigste Zondag na Trinitatis

zondag, 22 oktober, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de twintigste zondag na Trinitatis

 

22 oktober 2023

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: J. Praetorius - Var. “Vater unser im Himmelreich”

 

Klokluiden

 

Lied 214: 1, 2, 7 en 8 

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 119) met antifoon (Daniel A:19-20)

 

V: Heer, laat U leiden door uw goedheid en uw groot erbarmen. Red ons door uw wonderbare daden en verleen luister aan uw naam.

 

Zingen Lied (Psalm) 119: 31, 32, 33, 34

 

A: Heer, laat U leiden door uw goedheid en uw groot erbarmen. Red ons door uw wonderbare daden en verleen luister aan uw naam.

 

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria

Groet

Zondagsgebed

V: Heer, God, Hemelse Vader, 

uit de grond van ons hart bidden wij U: houd verre van ons de listen van de Boze, die in ons en om ons heen woeden. 

Maak ons standvastig, zodat wij met heel ons hart blijven bij U,

die alleen God zijt. 

Door Jezus Christus, onze Heer,

A: Amen.

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 747: 2, 3 en 4

 

Eerste lezing: Jeremia 31: 31-34

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Ik wil mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw. Halleluja. (Psalm 138:2) 

 

Evangelielezing: Matteüs 22:1-14

 

 

Verkondiging

 

Lied 782: 1 en 2

 

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: trio: Lied 25

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 1010 (alle verzen) 

 

Zegen

 

Orgelmuziek: M. Weckman - Fantasia in d

 

 

Voorganger: Ilse Swart

Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries - Langelaar

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joel Veltman

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 29 oktober, de Zeemanskerkendienst, aanvang 11.00 uur.

  • Dinsdag 31 oktober is om 19.30 uur de Hervormingsdaglezing. Andries Ponsteen vertelt ons over Hervorming en de (kerk)muziek. De avond wordt afgesloten met een korte vesper, geleid door Helen Florijn.
     

 

 

Zeemanskerkendienst 2023

 

Elk jaar wordt in Rotterdam de Zeemanskerkendienst georganiseerd. De Deense, Duitse, Finse, Noorse en Zweedse kerken vieren dan Hervormingsdag samen met de Lutherse Andreaskerk. Dit jaar voor de 41e keer! Op zondag 29 oktober om 11.00 uur.

 

Het thema is gekozen in verbondenheid met de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie: One Body, One Spirit, One Hope. Om ons te herinneren dat we in deze gebroken wereld geroepen worden tot eenheid in het lichaam van Christus.

 

In de dienst klinken allerlei talen - van Duits tot Fins, bijvoorbeeld bij de lezingen uit de Bijbel. Iedereen kan de liederen meezingen in zijn eigen taal. We zingen in deze dienst altijd klassiekers zoals 'Een vaste burcht' van Martin Luther, en het Zeemanslied 'Eternal Father, strong to save'.

 

Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie of thee met appeltaart!

 


De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar weer een lezingavond aan op Hervormingsdag. Deze avond vindt dinsdag 31 oktober plaats in de Andreaskerk. Koffie en thee vanaf 19.00 uur. 

 

19.30  Opening

19.35  Hervorming en (Kerk)muziek, door Andries Ponsteen

Andries Ponsteen is jurist, musicoloog en gepensioneerd. Hij was laatstelijk directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 

20.30  Pauze, koffie en thee met appeltaart.
20.45    Dagsluiting door pastoraal werker Helen Florijn

 

Informatie en aanmelden: Mies Langelaar, m.langelaar55@gmail.com