Veertiende zondag na Trinitatis

zondag, 10 september, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam  

 

Orde van dienst van de 14e na Trinitatis, 

10 september 2023 

Welkom in deze dienst! Het is vandaag de veertiende zondag na de zondag Trinitatis. Vandaag vindt de opening van het seizoen plaats. We staan in stil bij het thema dankbaarheid en dank betuigen. Ook zal het koor van de Oekraïense gemeente, dat in het kerkgebouw van de Andreaskerk kerkt, een bijdrage leveren in deze dienst.

1

Voorbereiding 

Orgelspel: J.L. Krebs - fantasia Freu dich sehr o liebe Seele

 

Klokluiden 

      Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan) 

 

V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm, psalm 84 (delen)

V: God, ons schild, zie naar ons om.
Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
A: Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend daarbuiten.

V: Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten
A: Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer.
V: Mijn hart en mijn lijf roepen
Om de levende God.
A: Gelukkig wie wonen in uw huis,
Gedurig zullen zij u loven.
V: Want God de HEER is een zon en schild,
A: Genade en glorie geeft de HEER;
V: Zijn weldaden onthoudt Hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.

A: God, ons schild, zie naar ons om.
Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend daarbuiten.

Kyrie-oproep 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison. 

Gloria 

 

Het koor zingt een psalm die aansluit op het Kyrie en Gloria. De orthodoxe traditie kent een andere nummering van de psalmen dan in de westerse traditie. Waar wij de gezongen psalm wellicht herkennen als psalm 146, wordt deze psalm in de orthodoxe traditie gekend als psalm 145. Deze psalm is tevens het zondagslied (LB146a) voor deze zondag, de veertiende na trinitatis. Het koor voegt ook een eeuwenoud gebed toe aan deze psalm.

 

Psalm 145/146

АНТИФОН ДРУГИЙ (пс. 145).

Хвали, душе моя. Господа. Буду хвалити Господа, поки життя мого; співатиму Богові моєму, доки живу.

Не надійтеся на князів, на синів чоловічеських, в них нема спасіння.

Вийде дух його, і вернеться в землю свою; в той день загинуть усі помисли його.

Блажен, кому Бог Якова помічник його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них;

Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним;

Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців. Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить.

Царюватиме Господь повік, Бог твій, Сіоне, з роду в рід.

 

Loof, mijn ziel, de Heer, ik wil de Heer loven in heel mijn leven, psalmzingen voor mijn God zolang ik besta. Stelt uw vertrouwen niet op vorsten, op mensenzonen bij wie geen heil is. Zijn geest zal van hem uitgaan, en hij zal wederkeren tot stof: op die dag gaan al zijn plannen te gronde. Zalig hij wiens Helper de God is van Jakob, die zijn vertrouwen stelt op de Heer, zijn God, Die hemel, aarde en zee heeft gemaakt met al wat zich daarin bevindt. Hij behoedt de waarheid in eeuwigheid, Hij verschaft recht aan wie onrecht lijden. Hij geeft voedsel aan de hongerigen, de Heer verlost de geboeiden. De Heer verlicht de blinden, de Heer richt de gebrokenen op, de Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer behoedt de bekeerlingen, Hij is de steun van wees en weduwe, maar Hij vernietigt de weg van zondaars. De Heer zal heersen in eeuwigheid, uw God, o Sion, van geslacht tot geslacht.

Gebed:

Єдинородний Сину і Слово Боже, Безсмертний єси і зволив ради нашого спасіння тіло прийняти від Святої Богородиці і Вседіви Марії, без зміни ставши чоловіком. Ти ж розп’ятий був, Христе Боже, і смертю смерть подолав; Ти єдиний в Святій Тройці, прославлюваний врівні з Отцем і Святим Духом, спаси нас.

 

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij Die onsterfelijk zijt, en omwille van onze verlossing vlees hebt willen aannemen uit de heilige Moeder Gods en altijd Maagd Maria, en zonder verandering Mens geworden zijt; Die gekruisigd zijt en de dood door Uw dood hebt vertreden, Christus God, Die één zijt van de heilige Drievuldigheid, en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Heilige Geest: red ons.

 

Groet 

Zondagsgebed 

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … Amen.

de Schriften gelezen en gezongen 

Gesprek met de kinderen 

Eerste lezing Jesaja 56:1-8

Aankondiging van het Evangelie (staan) 

 

Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt. 

Halleluja. 

en 

4

Evangelielezing Lucas 17:11-19

Lofzang 

 

           Het koor zingt psalm 102/103.

АНТИФОН ПЕРШИЙ (пс. 102).

Благослови, душе моя, Господа, і, вся істото моя, ім’я святеє Його.

Благослови, душе моя Господа і не забувай усіх благодіянь Його.

Він прощає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він визволяє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами.

Щедрий і Милостивий Господь, Довготерпеливий і Многомилостивий.

Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя, ім’я святеє Його.

Благословен єси, Господи.

 

Zegen, mijn ziel, de Heer, gezegend zijt Gij, o Heer. Zegen, mijn ziel, de Heer, en al wat in mij is, zegen Zijn heilige Naam. Zegen, mijn ziel, de Heer, en vergeet al Zijn vergeldingen niet. Hij vergeeft al uw overtredingen, Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van de dood; Hij kroont u met barmhartigheid en genade. Uw verlangen vervult Hij met goederen; als van een adelaar vernieuwt Hij uw jeugd. Barmhartig en ontfermend is de Heer, lankmoedig en vol ontferming. Zegen, mijn ziel, de Heer, en al wat in mij is, zegen Zijn heilige Naam; gezegend zijt Gij, o Heer.

 

          Prediking

        

        Lied 713: Wij moeten Gode zingen. Coupletten 1, 2 en 5.

 

Gebeden en zegen 

Richting altaar lopen.

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek 

tevens orgelspel: BWV 691a Wer nur den lieben Gott laßt walten

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden 

Met acclamatie:

 

Stil gebed

 

Gezamenlijk Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Het koor zingt het Onze Vader in het Oekraïens.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

 

           wegzending en zegen 

Lied voor de zegen (staande) 248: De dag, door uwe gunst ontvangen

 

Zegen 

 

Allen: 

Orgelnaspel: Ще не вмерла України, (Oekraïne is nog niet vergaan) volkslied van Oekraïne.

Voorganger: Helen Florijn 

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch 

Lector: Heidi den Hollander

Organist: Niels-Jan van der Hoek 

Kosteres: Greet Postema-van den Berg Camerabediening: Mies Langelaar 

7

Illustratie voorzijde: Gratitude door Dan Burr. Een illustratie bij het gehoorde Lucas 17:11-19.

 

M.b.t. de collecten: u kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via

www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.