Vierde zondag na Trinitatis

zondag, 10 juli, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de vierde zondag na Trinitatis, 

10 juli 2022 

 

ArtWay.eu

 

Welkom in deze dienst waarin het gaat over barmhartig zijn, over

niet oordelen of veroordelen en waarbij de balk en splinter weer

aan de beurt zijn (zie de illustratie). In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank.

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel Improvisatie Lied 807 Een mens te zijn op aarde

Klokluiden 

Lied 217: 1, 2 en 3

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Intorïtus en antifoon uit psalm 27 (vers 1-2 en 3-5a)

de antifoon (ps.27:1-2):

v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

wie zou ik vrezen? 

Bij de Heer is mijn leven veilig, 

a: voor wie zou ik bang zijn? 

Psalm 27:3-5a

v: Al trok een leger tegen mij op, 

mijn hart zou onbevreesd zijn, 

a: al woedde er een oorlog tegen mij, 

nog zou ik mij veilig weten. 

v: Ik vraag aan de Heer één ding, 

het enige wat ik verlang: 

a: wonen in het huis van de Heer 

alle dagen van mijn leven, 

v: om de liefde van de Heer te aanschouwen, 

hem te ontmoeten in zijn tempel. 

a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

op de dag van het kwaad

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

 

groet

              

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

  Gesprek met de kinderen

  Zondagslied 675

Eerste lezing Jeremia 17: 5-26

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord: Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt.

Halleluja.

en

Evangelielezing Lucas 6: 36-42

Lofzang

Lied 943

Verkondiging 

Lied 807

 

Gebeden en zegen 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen G'mein., 

J.S. Bach (BWV 734)

 

Voorbeden met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 841: 1, 2 en 4

Zegen

Allen:

   

 

  Orgelnaspel: Fuge in c, J.S. Bach (BWV 575)

 

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Dorine de Koning  

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Sheila Lont

Illustratie voorzijde: anoniem

 

Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

 

Volgende week is de voorganger ds. Elbert Grosheide (tot 10 jaar geleden de predikant van de Bergsingelkerk; nu terug in Rotterdam)

 

De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk èn via kerkdienstgemist.nl zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

 

De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

QR code met uw smartphone.