Vierentwintigste Zondag na Trinitatis

zondag, 19 november, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de 2e zondag van de Voleinding

 

19 november 2023

 

Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: BWV 668 Vor Deinen Tron ich tret’ hiermit

 

Klokluiden

Lied 314

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm met antifoon (uit Psalm 9)

 

V: Maar de Heer zetelt voor eeuwig, Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. (Psalm 9: 8a, 9a, 10)

 

Zingen Psalm 9: 1, 4 en 5
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Maar de Heer zetelt voor eeuwig, Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.

 

 

Kyrie

V: Kyriegebed

 

Gloria

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 1008: 1, 2 en 3

 

Eerste lezing: Genesis 18: 22-33

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, Hijzelf treedt op als rechter. Halleluja. (Psalm 50)

 

Evangelielezing: Mattheüs 25: 31-46

 

 

Zingen Lied 981: 1, 2 en 3

 

Verkondiging

 

Lied 981: 4 en 5

 

 

Gebeden en zegen

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 711 bicinium: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 1010: 1, 3 en 4

 

Zegen

 

Orgelmuziek: J.L. Krebs: Fantasia “Freu dich sehr, o meine Seele.”

 

 

Voorganger: Rachel Wardenaar

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen 

Lector: Evelien van Zoelen

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar-de Vries

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 november, Eeuwigheidszondag. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.
     

  • Op de achterzijde van deze orde van dienst meer informatie over (her)verkiezing kerkenraadsleden. 

 

 

(Her)verkiezing Kerkenraadsleden

In de afgelopen periode was een aantal leden van de Kerkenraad aan de beurt voor aftreden. Het

betreft Lianda Groeneveld, Freek Houweling, Sheila Lont, Nel Merks, Jeroen van Velzen en Sharon Winklaar. 

 

Sharon Winklaar en Nel Merks hebben te kennen gegeven dat zij zich niet herkiesbaar stellen. De overige Kerkenraadsleden hebben aangegeven dat zij zich herkiesbaar stellen voor een

nieuwe periode. Daarnaast is Laura Lindhout bereid gevonden om de taak van Jeugdouderling op zich te nemen.

 

Door het aftreden van Nel Merks en Sharon Winklaar ontstaan er twee vacatures in de Kerkenraad, hiervoor kunnen kandidaten gesteld worden, evenals voor de functies van de herkiesbare kerkenraadsleden.

 

Eventuele bezwaren tegen de (her)benoeming en (tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk 12 december kenbaar gemaakt worden bij de Scriba van de Kerkenraad, Sharon Winklaar.

 

Wanneer er geen bezwaren ingediend worden of tegenkandidaten gesteld zijn, zal de inzegening

plaatsvinden op 7 januari a.s. in de dienst die geleid wordt door onze consulent Fulco Timmers.