Vijfde Zondag na Epifanie

zondag, 6 februari, 2022 - 10:30

Van harte welkom in deze kerkdienst!

De kerkdiensten in de Andreaskerk zijn weer van start gegaan. Ons kerkgebouw is groot genoeg om op ruime afstand van elkaar te zitten. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. 

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de laatste zondag na Epifanie

 

6 februari 2022

 

De verheerlijking op de berg | Protestantse Gemeente Wilhelminadorp Verhalen

 

Vandaag denken wij na over het grote mysterie van God en zijn Zoon. We luisteren naar de evangelist Mattheüs, die ons vertelt over de ontmoeting op de berg en de lichtende wolk die hen verlichtte.

 

Voorbereiding

Clavecimbelspel: Fantasia in c en F, G.Ph. Telemann

Klokluiden 

Morgenlied: 209: 1 t/m 3.

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introïtuspsalm - uit psalm 145  

v: Schittering is er als zonlicht, 

        stralen komen uit zijn hand, 

a: waarin zijn kracht verborgen is

 

v: U, mijn God en koning, wil ik roemen,

a: uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

v: Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

a: uw naam loven tot in eeuwigheid.

v: Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

a: laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

v: ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

a: Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

v: ook ik wil van uw grootheid vertellen.

a: Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

v: uw gerechtigheid luid bezingen.

 

a: Schittering is er als zonlicht, 

      stralen komen uit zijn hand, 

        waarin zijn kracht verborgen is.

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed;

V: …. door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor en met de kinderen

 

Zondagslied: 517: vrouwen 1     3  

mannen      2      4 

allen                          5

 

Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 6

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   In de wijsheid schittert het eeuwige licht,

in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld,

en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja!

 A:  

 

Evangelielezing: Matteüs 17: 1 t/m 8

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Preeklied: 527:1, 3 en 5.

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen: 722:1 t/m 3.

 

 

       Zegen

V: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag. 

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart.

A: Jezus Christus is het licht van God, 

gezegend is zijn naam! 

V: zegen

A: Amen.

 

Orgel-naspel: Fuga in g, J.S. Bach (BWV 542/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lezingen: Arjen de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustratie: jesusmafa.com

Camera: Mies de Vries-Langelaar

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.