Vijfde zondag na Trinitatis

zondag, 17 juli, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de vijfde zondag na Trinitatis, 

17 juli 2022 

 

 

 

 

In de schoolvakanties is er geen kinderkerk – de zwaantjesdoos met knutselspullen staat op de eerste bank, pak gerust!

 

Voorbereiding 

 

       Orgelspel   Sonate IV in e - II Andante, J.S. Bach 

  (BWV 528)

     Klokluiden 

Lied 213: 1 en 2

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Introïtus en antifoon uit psalm 27

Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

    Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

a: God, mijn behoud.

Psalm 27: 1, 7b, 13-14

v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

a: wie zou ik vrezen?

v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

a: voor wie zou ik bang zijn?

v: Wees genadig en antwoord mij.

a: Mag ik niet verwachten 

     de goedheid van de Heer te zien

v: in het land van de levenden?

a: Wacht op de Heer, 

     wees dapper en vastberaden,

v: ja wacht op de Heer.

 

        a: Hoor mij, Heer, als ik tot U roep.

  Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

    God, mijn behoud.

  

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

(geheel door allen)

 

Gloria 

(geheel door allen)

      

 

 

groet

              

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 673

 

Eerste lezing 1 Petrus 3:8-15a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

Zijn weldaden weigert Hij niet.

Halleluja!

en

Evangelielezing Lucas 5:1-11

Lofzang

Lied 532

Verkondiging 

Lied 361: 1 t/m 5

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel:   Concerto in G - II. Largo, J.S. Bach (BWV 592)

Voorbeden met de volgende acclamatie:

Stil gebed, en:  

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 418: 1, 2 en 3

 

Zegen

Allen:

   

 

     Orgelnaspel: Concerto in G - III. Presto, J.S. Bach (BWV 592)

 

 

 

Voorganger: ds. Elbert Grosheide

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lector: Andries Ponsteen  

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Illustratie voorzijde: geloofstoerusting.nl

 

Na de dienst: koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

 

De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Erna van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

QR code met uw smartphone. 

 

De zondagen 24 en 31 juli en 7 augustus is deze kerk gesloten, maar op de website van de kerk zijn onze ‘Zomergroeten’ te zien en te horen, korte diensten die dit jaar enkele thema’s uit de Augsburgse confessie als onderwerp hebben.

Op 24 juli is bovendien de dienst in de DEG aan de ’s-Gravenbrugwal bij te wonen.

 

De eerste dienst in deze kerk na de zomersluiting zal zijn op 14 augustus; Martin van Wijngaarden zal dan de voorganger zijn.