Vijfde zondag na Trinitatis

zondag, 9 juli, 2023 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de 

5e zondag na Trinitatis

9 juli 2023

 

Afbeeldingsresultaat voor lego wonderbare visvangst

Illustratie uit een kinderbijbel

 

Welkom in deze dienst waarin we horen over van wal steken en van de ‘wonderbare’ visvangst. Het zondagslied 673 (Heilige liefdeskracht) is nieuw, sinds het nieuwe liedboek uit 2013.

In de periode van de schoolvakantie is er geen kinderkerk. Uiteraard mag een ouder –indien nodig- met een kind naar de kerkenraadskamer, waar kinderbijbels en speelgoed voorhanden zijn. Links voor in de kerk staat bovendien een doos met knutselmateriaal, de ‘zwaantjesdoos’ die ook ìn de kerk gebruikt kan worden.

 

 

Voorbereiding 

  Orgelspel Lobet den Herre, J.N. Hanff

 

  klokluiden 

Lied 273: 1, 2 en 3       

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen

 

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

Antifoon uit psalm 27: 7a, 9b

v: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

            Verstoot mij niet, verlaat mij niet

a: God, mijn behoud.

Psalm 27: 1, 7b, 13-14

v: De Heer is mijn licht, mijn behoud,

a: wie zou ik vrezen?

v: Bij de Heer is mijn leven veilig,

a: voor wie zou ik bang zijn?

v: Wee genadig en antwoord mij.

a: Mag ik niet verwachten 

    de goedheid van de Heer te zien

v: in het land van de levenden?

a: wacht op de Heer, 

    wees dapper en vastberaden,

v: ja wacht op de Heer.

Allen herhalen de antifoon:

         a: Hoor mij, heer, als ik tot U roep.

      Verstoot mij niet, verlaat mij niet,

  God, mijn behoud.

waarna allen zingen:

    *

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria 

 

 

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 673 

 

Eerste lezing 1 Petrus 3: 8-15a

 

Aankondiging van het Evangelie (allen gaan staan) en:

 

Psalmwoord: God, de Heer, is een zon en een schild. 

Zijn weldaden weigert Hij niet. Halleluja!

Allen: 

 

 

Evangelielezing Lucas 5: 1-11

Allen:

 

Lied 695 

 

Verkondiging 

Orgelspel als inleiding op het lied na de preek

 

Lied 362 

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel Trio in Bes II Andante,  G.H. Stölzel

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied voor de zegen (staande) 657 

 

Zegen

A:

 

  Orgelnaspel Frühe sonate I in C, J.Haydn - 

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

Lector: Hellen Blanca

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Camera: Mies de Vries-Langelaar

Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

Koster:   Greet Postema

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.

- Volgende week is de voorganger ds.Elbert Grosheide ( hij was eerder predikant in de Bergsingelkerk). Daarna is de kerk vier weken gesloten, maar:

*op 23 juli en 13 augustus kunt u terecht in de Deutsche Evangelische Gemeinde, ’s Gravendijkwal 65. Deze diensten beginnen om 10.30 uur. 

Op zondag 20 augustus is Helen Florijn er weer!