Vijftiende zondag na Trinitatis

zondag, 25 september, 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de Vijftiende zondag na Trinitatis 

25 september 2022 

 

 

Hoe doen we ‘goed’, wanneer is ons handelen ‘goed’? En wat maakt dat ‘goede handelen’ dan van ons? Heiligen? 

Vandaag denken we daar over na, o.a. aan de hand van Paulus. Het lied na de preek echoot dat.

 

Voorbereiding 

Klavecimbelspel: 

zetting en variatie Nun freut euch, lieben Christen G’mein 

Klokluiden

Lied 280: 1, 2, 3 en 5

 

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, psalm 119b 

 

Kyrie 

Na de Kyrie-oproep

Gloria

        Groet

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 225

Eerste lezing 1 Korintiërs 1:1-9

Aankondiging van het evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. Geducht is de Heer, de Allerhoogste,

machtige koning van hel de aarde. Halleluja.

 en

 

Lezing Mattheus 25: 34b-36

Lofzang

Lied 721

     Verkondiging   

     Lied 970

 

Gebeden en zegen

Collecte

Tevens orgelspel: BWV 825 Partita I I. Preludium

Gebed over de gaven

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Lied voor de zegen (staande) 326

Zegen

A:  

 

Orgelspel: J.G. Walther Lobt Gott ihr Christen, allzugleich

 

Voorganger:   Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen door: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries Camerabediening: Sheila Lont 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema 

Illustratie: ‘Símbolo  del Espíritu Santo y personas‘

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.