Vijftiende zondag na Trinitatis

zondag, 17 september, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de 15e zondag na Trinitatis

 

17 september 2023

 

 

Vandaag is het de eerste zondag in de Vredesweek (16-24 september). 

 

In deze dienst staan we daarbij stil en klinkt bij de gebeden ook een gebed om vrede uit het Liedboek: ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’.

Voorbereiding 

Orgelspel Prelude Darwall's 148th - Percy Whitlock

Klokluiden 

Lied 217

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

     Ingangspsalm uit psalm 86

 

Antifoon:

V: Hoor mij, HEER, en antwoord mij,

red uw dienaar die op U vertrouwt.

A: Wees mij genadig, HEER, heel de dag roep ik tot U.

(Psalm 86, 1a, 2b-3)

V: Verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, HEER.

A: Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van

uw waarheid,

V: vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. (Psalm 86: 1, 2, 4)

 

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria 

   

Groet

Zondagsgebed

V: …. door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 225

 

Eerste lezing Jesaja 66: 5-14

 

Gradualepsalm Psalm 92: 1 en 2 (berijmd)

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

Psalmwoord Halleluja. Geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Halleluja. 

(Psalm 47:3)

 

Evangelielezing Matteüs 6: 24-34

 

Credolied 343

 

Verkondiging 

 

Lied 984

 

Gebeden en zegen

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

(improvisatie)

 

Gebed over gaven

 

Korte inleiding op het gebed om vrede

 

Gebed om vrede: Lied 1012

Voorbeden, met de gezongen acclamatie

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Lied voor de zegen: 1014

 

Zegen

 

Orgelspel Gavotta - G.F. Händel

  

 

Voorganger: ds. Erwin de Fouw

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Arjen de Vries

Organist: Gerard van der Zijden

Camera: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 24 september. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.