Witte Donderdag

donderdag, 14 april, 2022 - 19:30

 

 

WITTE DONDERDAG

 

 14 april 2022  

 Andreaskerk 

 Rotterdam 

 

                 

 

In deze eenvoudige dienst gedenken wij de instelling van het Heilig Avondmaal.

De zangen die wij zingen zijn die liederen die de lof van Witte Donderdag 

bezingen. 

Daarbij klinkt een 

Kyrie van Witte Donderdag 

en tevens een Agnus Dei van M. Garau. 

 

Orgelspel BWV 688 Jesus Christus unser Heiland

Klokluiden

Lied 273: 1 en 4

 

     Mededelingen en daarna voorbereiding (staande):

v: In de naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest

a: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

a: en laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

 

Roep om ontferming en Kyrie

Bij brood en wijn, een liefdemaal, verblijf ik in mijn Heilands huis.

Een tak breekt buiten, met kabaal, valt daar de stam al voor het kruis?

Mijn Gastheer dient mij als een knecht, mijn Redder loopt hier af en aan.

De Heer heeft zich zijn troon ontzegd en lijkt van heiligheid ontdaan.

Kyrie eleison!

 

De voeten wast en zalft Hij mij, Hij reikt de beker, breekt het brood.

Hij weet de Judaskus nabij, verwacht zijn naderende dood.

Kyrie eleison!

 

Met pelgrimshoed en wandelstaf richt Hij voor ons een maaltijd aan.

Zijn eigen weg leidt naar het graf, waar kruis en kwelling voor Hem staan.

Kyrie eleison!

 

Geen mens gaat nu meer met Hem mee. De Here roept zijn Vader aan

en smeekt God in Gethsémané dat dit aan Hem voorbij mag gaan.

Kyrie eleison!

 

Dan drinkt Hij, bitter van verdriet, de beker van de lijdenspijn.

En wat Hij voor ons achterliet is avondmaal, is brood en wijn.

Kyrie eleison!

 

Nu is het uur van het verraad. Nu liggen ook de wapens stil,

want Jezus straft niet wie Hem slaat; Hij ondergaat zijn Vaders wil.

Kyrie eleison!

 

Ik houd de beker in mijn hand, met brood en wijn ben ik vertrouwd.

Ik koester deze maaltijd, want die beker spreekt van mijn behoud.

Kyrie eleison!

 

Verkondig dan zijn grote naam zo dikwijls als je aan Hem denkt.

Denk aan zijn lijden, en beaam dat Hij de overwinning schenkt.

Kyrie eleison!

 

Straks komt Hij terug in onze tijd, Hij wenkt ons, brengt ons eeuwig thuis.

Aan ʼt einde van de donkerheid, gloort hoopvol licht het houten kruis!

Hosanna!

 

Groet

 

gebed van de Witte Donderdag

 

DE SCHRITEN GELEZEN EN BESPROKEN

 

      Inleiding op de lezing uit Hebreeën 

 

      Lezing Hebreeën 4:14-16

 

      Lied 970: 1, 2 en 4

 

 Inleiding op de lezing uit Lucas 

 

 Lezing Lucas 22:14-34

 allen:    

 

 Lied van Witte Donderdag Lied 379

Allen: 1, 2     4     6

Vrouwen         3

Mannen                            5

 

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens cantorijzang Jezus Christus onze Heiland, 

in de zetting van A. Schütz.

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

 

Stil gebed

prefatie

Lofprijzing

Sanctus

 

Avondmaalsgebed

Na de instellingswoorden bij het brood zingt de Cantorij:

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 

koning van hemel en aarde, 

die het brood uit de aarde doet groeien

  Na de instellingswoorden bij de wijn zingt de Cantorij:

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,

die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.

 

Het avondmaalsgebed wordt afgesloten met het bidden van het Onze Vader

 

Agnus Dei, in de zetting van M. Garau.

 

Uitdeling, tijdens de uitdeling klinkt orgelspel

Agnus Dei uit de Orgelmis - Jaap Dragt

 

Dankzegging

 

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied voor de zegen (staande): Lied 375: 1 en 2, 

 

Wegzending 

 Zegen

 

 

Na de zegen blijven wij staan.

Het altaar wordt op de Bijbel na ontkleed. Het grote orgel zwijgt tot Pasen en de altaarkaarsen worden gedoofd, net als de paaskaars, deze brandde nu voor de laatste keer. Met Pasen brengen we het nieuwe licht binnen.

 

Ons slotgebed wordt door de Cantorij gezongen:

 

Heer, blijf bij ons, 

want het is avond en de nacht zal komen. 

 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld.

 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw Woord en Sacrament. 

 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge bittere dood. 

 

lijf bij ons in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid.  

 

Amen.

 

Hierna verlaten wij in stilte de kerk.

 

 

 

In deze dienst

- voorganger Martin van Wijngaarden 

- kerkenraadslid Nel Merks-Knetsch

- organist: Niels-Jan van der Hoek

- lector: Sheila Lont

- camerabediening Jaco Boersma

- mmv: leden van de AndreasCantorij

 

Morgen, Goede Vrijdag 

lezen we in deze kerk in de dienst om 19.30 uur 

uit het Lijdensevangelie.

 

Pasen 

Om 10.30 uur vieren we 

een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

Na die dienst is er een Paasbrunch.