Witte Donderdag

donderdag, 6 april, 2023 - 19:30

 

 

WITTE DONDERDAG

 

 6 april 2023  

 Andreaskerk 

 Rotterdam 

 

De bronafbeelding bekijken

 

In deze eenvoudige dienst gedenken wij 

de instelling van het Heilig Avondmaal 

dat we in een kring rond het altaar zullen vieren.

In de afgelopen 40dagentijd stonden diverse teksten uit het Johannes Evangelie centraal, vandaag ook: de voetwassing.

Wij laten de lofliederen van Witte Donderdag klinken. 

Lofzangen op God en op Christus. 

 

Daarna bereiden wij ons voor op Goede Vrijdag.

 

Orgelspel G Böhm - Vater unser im Himmelreich 

(zie ook muziek tijdens de collecte..!) 

Klokluiden

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten

Cantorij, 1 allen, 2, 4 en 5 

 

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten waar wij met eerbied en ontzag

zijn heiligheid begroeten

de eerste dag.

 

Hier vraagt Hij ons Hem toegewijd te wezen,
het boek des levens op te slaan,
zijn heilig woord te lezen
en te verstaan.

Hier noodt God ons met uitgestrekte armen
om gasten aan zijn dis te zijn
en schenkt ons in zijn erbarmen
ons brood en wijn.

Hier zingen wij de zalige gezangen.
Hij is ons zongen zeer nabij.
Ons eeuwige verlangen
verzadigt Hij.

 

Mededelingen en daarna voorbereiding (staande):

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

a: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

a: en laat ons weer in vrede leven.

v: Amen.

 

Roep om ontferming en 

Kyrie door de Cantorij (Arnsfelder)

 

 

Groet

gebed van de Witte Donderdag

 

DE SCHRITEN GELEZEN EN BESPROKEN

 

Inleiding op de lezing uit Johannes 

 

Lezing Johannes 13:1-11

Lied 569: 1 en 2

Hij gaf ons zwijgende een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij. 

Hij deed het water van zich spreken, 

het stort zich uit en reinigt mij.

 

Lezing Johannes 13:11-20

 

Lied 569: 3 

Zo is de Heer een knecht geworden 

en tot de bodem toe gegaan 

om ons met ootmoed te omgorden, 

Hij doet ons zijn geringheid aan.

 

Lezing Johannes 13:21-30

allen:    

 

Lied van Witte Donderdag Lied 379

Allen:

  Geen kan waardig zijn hoe hij ook verlange,

om in brood en wijn U, Heer te ontvangen.

Ondoorgrond'lijk wonder: Gij hebt uit de zonden

ons ontbonden.

 

vrouwen     God en mens, die gaf aan het kruis uw leven,

roep ons uit het graf, dat wij met U leven.

Laat ter bruiloft komen, door U aangenomen,

      al uw vromen.

 

allen         Water werd tot wijn waar Gij hebt gesproken.

Laat geschonken zijn, met het brood gebroken,

meer dan wijn: uw wezen, brood dat ons van vrezen

    doet genezen.

 

mannen      Eind en oerbegin, bron die ons wil drenken,

wijnstok, plant ons in als uw groene ranken;

Lam en Herder tevens, Waarheid, Weg en Leven,

      ons gegeven.

 

allen       Eerstgeboren stem, spreek de taal der dingen,

      leer ons het geheim van uw heil bezingen.

Noem met nieuwe namen wie hier tot U kwamen.

      Eeuwig amen.

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens cantorijzang

Vater Unser van J. Schein

 

Gebed over de gaven

Dankgebed

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 

Stil gebed

prefatie

Lofprijzing

Sanctus

 

Avondmaalsgebed

Na de instellingswoorden bij het brood zingt de Cantorij:

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 

koning van hemel en aarde, 

die het brood uit de aarde doet groeien

  Na de instellingswoorden bij de wijn zingt de Cantorij:

Gezegend zijt Gij, eeuwige God, koning van hemel en aarde,

die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.

 

Het avondmaalsgebed wordt afgesloten met het bidden van het Onze Vader

 

Agnus Dei door de cantorij, van Arnsfelder

 

 

 

Uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel

J. Kuhnau - Ach Herr wir armen Sünder

 

Dankzegging

 

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied voor de zegen (staande): 

    Lied 375: 

 

Zijn heilig lichaam, in de dood gegeven,

is het brood waardoor wij leven.

Geen groter gave kon Hij aan ons schenken,

laat ons daarom Hem gedenken! Kyrie eleison!

Heer, die ons zo grote wonderen doet,

niets dan liefde dwong U, dat Ge uw bloed

in de dood voor ons gaf,

zo lost Ge onze schulden af. Kyrie eleison!

 

God geve ons allen zijn genade en zegen,

dat wij wandelen op zijn wegen,

samen en een in liefde en in trouwe,

dat de spijze ons niet berouwe. Kyrie eleison!

Heer, uw Geest zij met ons voor altijd;

leer ons rechte mate en matigheid,

dat uw volk eensgezind

vrede zoekt en vrede vindt. Kyrie eleison!

 

Wegzending 

 

 

Zegen

 

 

Na de zegen blijven wij staan.

Het altaar wordt op de Bijbel na ontkleed.

Het grote orgel zwijgt tot Pasen en de altaarkaarsen worden gedoofd, net als de paaskaars, deze brandde nu voor de laatste keer. Met Pasen brengen we het nieuwe licht binnen.

 

Ons slotgebed wordt door de Cantorij gezongen:

 

Heer, blijf bij ons, 

want het is avond en de nacht zal komen. 

 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld.

 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw Woord en Sacrament. 

 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge bittere dood. 

 

Blijf bij ons in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid. 

Amen.

 

Hierna verlaten wij in stilte de kerk.

 

 

 

In deze dienst

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lector: Arjen de Vries

Extra zang en fluitspel: Lisa Hinfelaar

Francine Hoogerheijde 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

 

Morgen, Goede Vrijdag, 

lezen we in deze kerk in de dienst om 19.30 uur 

uit het Lijdensevangelie.

 

Pasen 

Om 10.30 uur vieren we 

een  feestelijke dienst rond Woord en Tafel!

Na die dienst is er geen versoberingsmaaltijd meer, 

maar een Paasbrunch.