Zesde Zondag na Trinitatis

zondag, 16 juli, 2023 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de 

6e zondag na Trinitatis

16 juli 2023

 

Een vaste burcht is onze God - Maarten Luther - YouTube

 

Vandaag een ‘lastige lezing’ uit Matteus, maar een 

zeer duidelijke psalm 28: De Heer is een burcht van 

redding. Vandaar hierboven de Wartburg!

 

In de zomervakantie is er geen kinderkerk. Uiteraard 

kunnen ouders eventueel de kerkenraadsdkamer 

gebruiken, waar lego en knutselspullen zijn. De 

‘Zwaantjesdoos’ met knutselmateriaal op de zijbank 

bij het klavecimbel kan ook gepakt worden voor ge-

bruik tijdens de dienst.

 

Voorbereiding 

  Orgelspel Bewerking psalm 84, G.Bierling

 

  klokluiden 

 

  Lied Psalm 84: 1, 2 en 3

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen.

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen.

 

Ingangspsalm uit psalm 28

v: De Heer is de kracht van zijn volk,

      een burcht van redding voor zijn gezalfde.

      Red het volk dat U toebehoort, zegen het,

a: wees zijn redder en draag het voor eeuwig

Psalm 28: 1-2

v: U, Heer, roep ik aan

a: mijn rots, hou U niet doof.

v: Als U blijft zwijgen,

a: wordt ik een dode met de doden in het graf.

v: Hoor mijn smeekbede als ik U om hulp roep,

a: als ik mijn handen ophef

v: naar het hart van uw heiligdom.

Allen herhalen de antifoon:

        a: De Heer is de kracht van zijn volk,

      een burcht van redding voor zijn gezalfde.

    Red het volk dat U toebehoort, zegen het,

    wees zijn redder en draag het voor eeuwig

waarna allen zingen:

    *

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Allen zingen:

Gloria , door allen:

 

 

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 544 

 

Eerste lezing Jesaja 48: 17-22

Aankondiging van het Evangelie

(staan)

Psalmwoord: Overvloedige vreugde is in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Halleluja!

 

A:

 

Evangelielezing Matteüs 5:20-26

Lofzang

 

Lied 993: 1, 4, 5 en 6

 

Verkondiging 

 

Lied 756: 1 t/m 6

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel Ich will dich lieben meine Stärke, C. Piutti

 

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied voor de zegen (staande) 422

 

Zegen

A:

 

  Orgelnaspel Würtenbergischer Sonata III in a - I. Moderato, 

    C.Ph.E. Bach

 

 

Voorganger: ds. Elbert Grosheide

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lector: Rudi Ruigendijk

Camera: Sheila Lont

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Koster:   Greet Postema

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- De komende vier weken is deze kerk gesloten, maar:

*op 23 juli en 13 augustus kunt u terecht in de Deutsche Evangelische Gemeinde, ’s Gravendijkwal 65. Deze diensten beginnen om 10.30 uur. 

*de volgende dienst in deze kerk is op zondag 20 augustus, dan is Helen Florijn er weer!