Zestiende zondag na Trinitatis

zondag, 2 oktober, 2022 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Orde van dienst 

voor de Zestiende zondag na Trinitatis 

2 oktober 2022 

 

 

Vandaag wordt in deze Avondmaalsdienst 

Andre Tieleman gedoopt op belijdenis. 

Dat is een feest dat zich mag spiegelen aan de blijde boodschap uit het evangelie: dat God  zorgen van mensen serieus neemt en zelfs in Zijn hand neemt, zoals het lied van de lutherse theoloog en dichter Wonno Bleij zingt.

 

Voorbereiding 

Orgelspel: BWV 655 Schmücke dich, o liebe Seele 

Klokluiden

Lied 287

 

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 86

v: Wees mij genadig, Heer,  

    heel de dag roep ik tot U. 

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

a: uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

v: U, Heer, mijn God, 

a: zal ik loven met heel mijn hart, 

v:    uw naam voor eeuwig prijzen.

a:    Want U toont mij uw grote trouw, 

v:    U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. 

a:    U, Heer, bent een God 

v:    die liefdevol is en genadig, 

a:    geduldig, trouw en waarachtig. 

v:    Keer U tot mij en wees mij genadig.

 

a:    Wees mij genadig, Heer,  

       heel de dag roep ik tot U. 

       U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

       uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

 

 Kyrie 

Na de Kyrie-oproep

Gloria

        Groet

Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus, onze Heer…

A: … amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Zondagslied 103a

Gesprek met de kinderen

Epistel gezongen in de vorm van Lied 841

Aankondiging van het evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. God heeft zijn volk verlossing gebracht, 

Voor eeuwig zijn verbond ingesteld,  

Heilig en ontzagwekkend is Gods naam. Halleluja.

 en

 

Lezing Mattheus 6:24-34

Lofzang

Lied In Gods hand geborgen (Wonno Bleij)

 

uit de bundel: Ook in het vuur is Hij nabij 

    

Verkondiging   

 

     Lied 718

 

Doop op belijdenis 

Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

Ik vraag aan u allen 

en in het bijzonder aan André die vandaag 

belijdenis van zijn geloof aflegt en gedoopt wordt:

 

Wilt u de HEER uw God dienen

en naar zijn stem alleen horen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u zich verzetten tegen alle machten

die als goden over ons willen heersen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Ja, dat wil ik.

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald ter helle,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;

gelooft u de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

de vergeving van de zonden,

de opstanding des vleses,

en het eeuwige leven?

Ja, ik geloof. (Allen gaan zitten) 

 

Belijdenisvragen

Gebed 

Zegen voor Andre Tieleman 

 

Inleiding op de doop

Doopvragen 

Doopgebed 

Doop van Andre Tieleman

Vraag aan de gemeente 

 

Lied 345 tevens collecte.

Viering Heilig Avondmaal

Gebed over de gaven

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

prefatie

 

Lofprijzing  

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Agnus Dei

 

Uitdeling

 

Tijdens de uitdeling klinkt Musica sub communione (kleine orgel)

J.G. Walther, variaties over Schmücke dich o liebe Seele 

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

wegzending en zegen 

Lied voor de zegen (staande) 910

 

 

2  

Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer,

het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer.

Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag

en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag.

 
 
 
 
 
 
 

 

3  

Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt,

zal ook zijn kind’ren kleden, Hij kent ons lief en leed.

Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand,

die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand.

 
 
 
 
 
 
 

 

4  

Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht,

al ligt het veld te klagen onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij.

Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.

 
 
 
 
 
 
 

 

Wegzending

Zegen

A:  

 

 

     Bij de kansel kunt u André feliciteren

 

Orgelspel: Heb dank o God van alle leven

 

Voorganger:   Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Hellen Blanca 

Lezingen door: Sheila Lont

Camerabediening: Jaco Boersma 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema 

 

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

Volgende week is de voorganger Erna van Wijngaarden-Raben.