Zestiende zondag na Trinitatis

zondag, 24 september, 2023 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor de zestiende zondag na Trinitatis

 

24 september 2023

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: Toccata in F, BuxWV 157 - D. Buxtehude

 

Klokluiden

Lied 670: 1, 2, 6 en 7

 

Mededelingen en voorbereiding (staan)

 

V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm, delen uit psalm 86

 

V: Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.

    U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

A: uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

V: U, Heer, mijn God,

A: zal ik loven met heel mijn hart,

V: uw naam voor eeuwig prijzen.

A: Want U toont mij uw grote trouw,

V: U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

A: U, Heer, bent een God

V: die liefdevol is en genadig,

A: geduldig, trouw en waarachtig.

V: Keer U tot mij en wees mij genadig.

A: Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.
    U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

            uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 130a

 

Eerste lezing: Daniël 9: 14-19

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn Naam. Halleluja.

 

Evangelielezing: Lucas 7: 11-16

 

 

Lied 608

 

Prediking

 

Lied 860

 

Gebeden en zegen

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: Improvisatie

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Dankgebed in de vorm van Lied 218

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

Lied voor de zegen: Lied 239: 1, 3, 4 en 6 

 

Zegen

 

Orgelmuziek: Fuga in F, BuxWV 157 - D. Buxtehude

 

Illustratie voorzijde: De opwekking van de zoon van de weduwe uit Naïn door Paolo Veronese.

 

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

Lector: Juliette Kreuger

Organist: Gerard van der Zijden

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Jaco Boersma

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 1 oktober, met ds. Wim van Beek. Hij was van 1977 tot 1985 predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid). In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
     

  • Op zondag 1 oktober vindt na de dienst een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’. 

    Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden komen in de Andreaskerk langs om in gesprek te gaan over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland.

De bijeenkomst gaat over de vraag hoe we het lutherse zichtbaar en vindbaar houden in de toekomst. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er. De input uit deze bijeenkomst wordt verwerkt in het plan van aanpak dat de synode aan het einde van dit jaar gereed wil hebben. We hopen op uw komst en inbreng.