Zeventiende zondag na Trinitatis

zondag, 9 oktober, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de zeventiende zondag na Trinitatis

9 oktober 2022

 

http://www.kinderdienst.nl/illus/vluchteling.gif

 

In deze dienst horen we dat je bescheiden moet zijn in je relatie met 

God. Kom hogerop, zegt God dan. Tegen de achtergrond van het 

huidige vluchtelingenprobleem klinkt die tekst opeens heel anders!

 

De liederen zijn wat lang, maar in verband met de doorlopende 

teksten zou het jammer zijn om erin te knippen.

 

Voorbereiding 

Orgelspel Wer nur den lieben Gott laßt walten 

Straf mich nicht in deinem Zorn, 

G.A. Homilius

Klokluiden

Lied 713 (zondagslied)

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

    

Ingangspsalm, delen uit psalm 84

Antifoon:

v: God ons schild, zie naar ons om,

a: sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

Psalm:

v: Hoe lieflijk is uw woning,

a: Heer van de hemelse machten.

v: van verlangen smacht mijn ziel

a: naar de voorhoven van de Heer.

v: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

a: Gelukkig wie wonen in uw huis,

v: gedurig mogen zij U loven.

a: Want God, de Heer, is een zon en een schild

v: Genade en glorie schenkt de Heer, 

a: zijn weldaden weigert hij niet 

v: aan wie onbevangen op weg gaan.

Allen herhalen de antifoon: 

a: God ons schild, zie naar ons om,

    sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

 

         

Kyrie 

V: Kyriegebed.

 

     Gloria 

 

  

 

 

Groet

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen. 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zingen Lied 321

 

Eerste lezing: Efeziërs 4:1-6

 

V: Aankondiging van het Evangelie (staan)

V: Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer – 

hun hulp is Hij en hun schild. Halleluja.

A:

 

Evangelielezing: Lucas 14:1-14 

A: 

 

Lied 990

 

Verkondiging

 

Lied 718

 

Gebeden en zegen

 

Collecte

tevens orgelspel sonate in c, D. Cimarosa 

 

Voorbeden met de acclamatie:

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Voor de zegen: lied 791

 

    V: In ons hart en in ons huis 

A: de zegen van God 

V: in ons komen en ons gaan 

A: de vrede van God 

V: in ons leven, op onze zoektocht 

A: de liefde van God 

V: bij het einde, nieuw begin 

A: de armen van God om ons te ontvangen, 

thuis te brengen. Amen

 

V: zegen

A:

 

Orgelnaspel   Fantasia in d, M. Weckman

    

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Andries Ponsteen

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Op vrijdag 21 oktober is er om 18.00 uur weer een maaltijdgroep: Zwaan-

schuif-aan. Dan worden ook de lezingen van de Hervormingsdagdienst 

voorbesproken. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

Op zondag 30 oktober vieren we samen met de Scandinavische kerken en de 

Duitse gemeente voor de 40ste keer gezamenlijk Hervormingsdag. 

Aanvang op de ‘gewone tijd’ om 10.30 uur in deze kerk.

Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse Hervormingsdaglezing, 

van 19.30 tot 21.30 uur. Zie ook de affiches.