Zeventiende zondag na Trinitatis

zondag, 1 oktober, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de zeventiende zondag na Trinitatis

1 oktober 2023

 

 

De voorganger van vandaag, ds. Wim van Beek, was van 1977-1985 predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid)

Voorbereiding 

Orgelspel BWV 653 “Schmücke dich, o liebe Seele”

Klokluiden 

Lied 280: 1, 4, 5, 6

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm 

V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde (Antifoon uit Psalmen 84: 10)

 

Zingen Psalm 84: 1, 4, 6

 

V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde

 

Kyrie

V: Kyriegebed

 

Gloria 

V: Gloriagebed

   

  

Groet

 

Zondagsgebed

V: …. door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied met de kinderen, én de groten

Lied 991: 1, 2, 7    De eersten zijn de laatsten

 

Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing Efeziërs 4: 1-6

 

Zondagslied 117a Gij volken looft de Heer

 

Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

 

Halleluja (gezongen door de voorganger)

Psalmwoord Gij die de Heer vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is uw hulp en schild.

Halleluja (gezongen door allen) 

 

 

Evangelielezing Lucas 13: 35 – 14:6

 

Lofzang

 

Verkondiging 

 

Lied 756: 1,2,3,6,7 Laat komen Heer uw rijk

 

Viering Avondmaal

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

G.A. Homilius - Schmücke dich, o liebe Seele

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de gezongen acclamatie (Lied 368 J):

Afbeelding met tekst, Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

Stil gebed

 

Lied 840 Lieve Heer, gij zegt ‘kom’

(als gezamenlijk gezongen belijdenis bij de opgang naar het altaar)

 

prefatie

lofprijzing

(eindigend met “…zingen wij met engelen en aartsengelen, de lof van uw heerlijkheid”)

 

sanctus Lied 270 F Heilig, heilig, heilig

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Agnus Dei Lied 270 G Lam van God, O Christus

 

Nodiging en uitdeling

 

Tijdens de uitdeling klinkt G. Böhm - Vater unser im Himmelreich

 

Vredegroet
 

Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

 

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

 

Dankzegging

Lied voor de zegen (staande) 146c: 1, 3, 7 Alles wat adem heeft

 

Wegzending

 

Zegen

  

 

Orgelspel J. Pachelbel - Var. Was Gott tut, daß ist wohlgetan

 

Voorganger: ds. Wim van Beek

Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

Lezingen: Hellen Blanca

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Camera: Joel Wildschut

Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 8 oktober. Met als voorganger Hans Bas Val.

 

  • Vandaag vindt na de dienst een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’. Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden gaan met ons in gesprek over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland.De bijeenkomst gaat over de vraag hoe we het lutherse zichtbaar en vindbaar houden in de toekomst. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er. De input uit deze bijeenkomst wordt verwerkt in het plan van aanpak dat de synode aan het einde van dit jaar gereed wil hebben.