Zondag 1 januari

Naamgeving van Christus
zondag, 1 januari, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de dag van de naamgeving van onze Heer

 

1 januari 2023

 

 

 Welkom in deze eerste dienst van het nieuwe jaar.

 

In plaats van een psalm, één keer, ter gelegenheid van de het nieuwe jaar (zoals in sommige tradities gebeurt): een gesproken versie van het Te Deum laudamus, 

U God loven wij.

 

Verder:

Een drieluik met Simeon.

Voor de Dienst

              Muziek Es ist das Heil ons kommen her 

Anon. 18e eeuw 

Klokluiden 

Lied 212 cantorij 1, allen overige strofen

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

In plaats van een psalm het Te Deum (U God loven wij, liedtekst 411)

V: U, God, loven wij.
A: U, Heer, prijzen wij.
V: Vol zijn hemel en aarde

van uw grote heerlijkheid.
A: U, Vader, onmetelijk in majesteit,

U, eniggeboren Zoon,

waarachtig en hoogverheven,
V: U, heilige Geest, de Vertrooster.
A: U willen wij prijzen, iedere dag,

uw Naam verheerlijken voor altijd.
V: Op U, Heer, is onze hoop gevestigd,
A: beschaam ons niet in eeuwigheid.

 

 

    Kyrie en Gloria: 299h

    Groet

 

  Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

  Lied 487, Cantorij 1, 2 en 3 allen 

Gesprek met de kinderen

Lied van de dag 527

Eerste lezing: Jesaja 62:1,2,10-12

Lied 518, Cantorij 1, allen 6

 

  Aankondiging van het Evangelie 

(vanwege de lengte blijven we zitten)

  V:   Halleluja.  Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer, 

          alles wat leeft zijn heilige naam prijzen. Halleluja. 

  A:  

 

  Evangelielezing: Lucas 2:22-32 

 

  Lofzang van Simeon in de zetting van G. Burgon

 

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace 

according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation,
Which thou hast prepared before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles and to be the glory of thy people Israel. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, 

world without end. Amen.

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vervolg van de evangelielezing Lucas: 2: 33-40

   A:  

 

Verkondiging

 

Lied 498: 1, 4 en 5

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Collecte en ondertussen klinkt muziek: 

D. Buxtehude Es ist das Heil uns kommen her

 

Gebed over de gaven, voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed

 

Lofprijzing en Heilig 

     

 

Avondmaalsgebed, 

    afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

       

 

Lam Gods

             

 

Tijdens de uitdeling klinkt muziek 

Wie schön leuchtet der Morgenstern J.S. Bach 

 

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

wegzending en zegen

         

V: zegen

A:

 

Lied (staande) 415 Cantorij 1, allen overige strofen

 

Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

 

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Zangers: uit de AndreasCantorij

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lector: Andries Ponsteen 

Fluitiste: Francine Hoogerheijde

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Joel Wildschut

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

Orgelspel na de dienst: J. Rheinberger Cantilena

 

Na de dienst is er ‘een glas’ en wensen we elkaar alle goeds voor 2023!

M.b.t. de collecten. Collecteschalen voor Diaconie en Kerkbeheer staan bij de uitgang op de vitrine. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.