Zondag 1e Advent

zondag, 3 december, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor de Eerste zondag van Advent

3 december 2023

 

 

De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver.

Bezing nu met verblijden de heldere morgenster.

 

De Adventstijd markeert het begin van het kerkelijk jaar. Advent betekent: komst. De vier zondagen van Advent staan in het teken van de verwachting van de komst van Jezus Christus.

Voorbereiding 

Orgelspel BWV 659 Nun komm’ der Heiden Heiland

Klokluiden 

Lied 461 Wij wachten op de koning

 

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

aansteken adventskaars

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (met antifoon uit Psalm 25)

V: Ik wend mij tot u Heer, ik vertrouw op u, mijn God, maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak.

 

Zingen Psalm 25: 1, 2, 3

 

V: Ik wend mij tot u Heer, ik vertrouw op u, mijn God, maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak

 

Kyrie

V: Kyriegebed

Gloria 

V: Gloriagebed

   

  

Groet

 

Zondagsgebed

V: …. door Jezus Christus onze Heer. A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied met de kinderen, én de groten

Lied 454: 1-2  De mensen die gaan in het duister

 

Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing Jesaja 40:1-11

 

Zondagslied 433 Kom tot ons, de wereld wacht

 

Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

Halleluja (gezongen door de voorganger)

Psalmwoord Ik was verheugd toen men mij zeide: 

laten we naar het huis van de Heer gaan.

Halleluja (gezongen door allen)

 

Evangelielezing Matteüs 21: 1-11


 

Verkondiging

Lied 445: 1 De nacht is haast ten einde

 

Lied 445: 2, 3, 4

 

Viering Avondmaal

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

trio: Psalm 25

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met gezongen acclamatie:

Kom, Heer, en wacht niet langer (Lied 368 A)

 

Stil gebed

Lied 344 Wij geloven één voor één…

(als gezamenlijk gezongen belijdenis bij de opgang naar het altaar)

 

prefatie

lofprijzing (eindigend met “…zingen wij [...] de lof van uw heerlijkheid”)

 

sanctus

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Agnus Dei

 

Nodiging en uitdeling

 

Tijdens de uitdeling klinkt partita: G. Böhm - Wer nur den lieben Gott laßt walten

 

Vredegroet
 

Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

 

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

Lied voor de zegen (staande) 435: 1, 2 en 4 Hef op uw hoofden…

 

Wegzending

 

Zegen

  

 

Orgelspel: BWV 660 trio super “Nun komm’ der Heiden Heiland”

 

Voorganger: ds. Wim van Beek

Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

Lezingen: Hellen Blanca

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Camera: Mies Langelaar

Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 10 december, Tweede Advent. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.

  • Donderdag 7 december is het Leerhuis over de Bijbel, met Elsa Aarsen-Schiering. Welkom om 10.00 uur in de Andreaskerk!

  • Zondag 17 december om 16.00 uur is er de Adventsvesper. Neemt u zelfgemaakte hapjes mee? Laat het even weten aan Lianda Groeneveld.

  • Heeft u geen plannen voor Tweede Kerstdag? Welkom tussen 14-16 uur bij de High Tea in de Andreaskerk, met Elsa Aarsen- Schiering. Aanmelden bij Greet Postema, voor 18 december.