Zondag Cantate

zondag, 15 mei, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Cantate Domino canticum novum, 

Zing voor de Heer een nieuw lied!

15 mei 2022 

 

 

Welkom in deze dienst waarin de zang voor God centraal staat.

Vandaag komt veel bij elkaar.

In deze dienst zingen we een Nordic- en een Sranatongo-lied, beide hebben we voorbesproken met onze stagiair Helen Florijn bij een Finse maaltijd.

 

De AndreasCantorij viert vandaag, want met kerst waren de omstandigheden er niet naar, haar twintigjarig bestaan. 

Zij zingt een voor haar ‘nieuw lied’ het Cantate Domino van Johann Staden (met extra instrumentalisten!). Staden was de opvolger in Dresden van Hans Leo Hassler en de zetting van het zondagslied is van Hasslers hand. Verder zingt zij de meest uiteenlopende zangen uit de lutherse traditie die de afgelopen jaren vaker klonken: een doxologie van Mendelssohn, een liedzetting van Distler van het Lutherlied Gott in der Höh’ sei Ehr en een vertaalde tekst van Paul Gerhart op muziek van Johann Crüger.

 

Voorbereiding 

Orgelspel Zingt nu de Heer (Lied 654) H.F. Micheelsen  

      

klokluiden 

 

Lied 212

De cantorij 1, allen de overige strofen

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

Ingangspsalm Uit Psalm 98:

V: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

 

A: zijn rechterhand heeft overwonnen,

     Zijn heilige arm heft redding gebracht.

V: De Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt

     Voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

A: Hij heeft gedacht aan 

zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.

V: De einden van de aarde hebben het gezien:

     de overwinning van onze God.

A: Laat bruisen de zee en alles wat daar in leeft,

laat juichen de wereld met haar bewoners

V: Laat rivieren in de handen klappen

     en samen met de bergen jubelen voor de Heer

A: want Hij is in aantocht

V: als rechter van de wereld

 

A: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied, 

     wonderen heeft Hij verricht. Halleluja

 

de cantorij zingt de lofprijzing (doxologie) in een zetting van F. Mendelssohn

Eer aan de Vader en Zoon en de Heilige Geest.

Zoals het was en is en zijn zal. 

En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

 

 

Gloria Lied 302

Cantorij: 1 allen 3

 

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

Inleiding op een ‘nieuw lied’

 

Halleluja. Prijs de Heer voor altijd , Prijs Hem uw leven lang.

 

2. Liebisoema no kan helpi, Dem no jeri, dem no si; Ma mi

Masra si en jeri, Hem de kom vo helpi mi.

Een mens kan u niet helpen uit de nood omdat het de Heer is die  van uit  Zijn alwetendheid ziet en weet wat u nodig hebt. Zo schiet Hij u te hulp.

 

3. Te na zwampoe mi ben soengoe, Liebisoema si mi, - tan:

Ma mi Masra troostoe, helpi, Poeloe mi nang' tranga han.

Wanneer ik in de duisternis ben en word neergetrokken in een zee van ellende, dan is het niet de mens die kan helpen maar de Heer die mij met Zijn sterke hand redt en troost. 

 

4. Te mi lasi krin na boesi, Mi de bari, mi de kre; No

wan soema de vo piki: Masra jeri mi dapee.

Wanneer ik hulploos ben en door de bomen het bos niet meer zie, wanneer ik dan mijn ellende uitschreeuw en huil, dan antwoordt geen mens mij, maar het is de Heer die mij hoort.

 

5. Te mi de na zondoenootoe, Mi de zoekoe helpi toe; No

wan soema man vo helpi: Masra helpi mi vo troe.

Wanneer ik vanwege de zonde die ik heb begaan in een diepe put zit en ik redding zoek, is er geen mens die mij helpen kan, is het weer de Heer die mij te hulp schiet .

 

6. Mi boen Masra mi sa prijze, Mi sa gi hem bigi nem:

Halleluja mi sa singi Nojaso en alatem

Voor altijd zal ik deze goede God loven en prijzen en verhalen over zijn grootheid: Halleluja blijf ik zingen mijn leven lang. 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied   655

 

Eerste lezing Openbaring 14:1-7

 

AndreasCantorij Cantate Domino (Psalm 96)

Muziek van J. Staden 

Cantate Domino, canticum novum. 

Cantate Domino omnis terra. 

Cantate Domino, et benedicite nomini eius: 

annuntiate de die in diem salutare eius. 

Cantate Domino omnis terra.

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. 

De rechterhand van de Heer verheft mij.

De rechterhand van de Heer doet machtige daden.

Halleluja.

en

 

Evangelielezing Johannes 16:5-15

 

Lofzang

 

Lied 654: 1 en 6

 

Verkondiging 

 

Lied 643

 

Gebeden en zegen 

 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens vioolspel: Biciniae van o.a. H. Faber

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden gezongen met de volgende tekst:

 

 

Laat ons bidden voor het kind

dat zijn leven pas begint;

voor de kind’ren aller landen

van wie God de namen weet,

dat hun toekomst niet zal stranden

op de klip die oorlog heet.

 

Voor de zieke man of vrouw

die verlangt naar onze trouw

voor wie eenzaam is gebleven

of wie eenzaam is gemaakt

dat zij met de kus des vredes

heden worden aangeraakt.

 

Voor de zwakken die ontdaan

macht’loos door de wereld gaan;

voor de doven en de blinden,

voor de mensen zonder stem,

dat zij eigen wegen vinden

naar het nieuw Jeruzalem.

 

Voor het volk dat wordt gekweld

door de macht van bruut geweld,

dat met al de droefenissen

van het heilloos onrecht leeft

en in plaats van brood en vissen

tranen tot zijn spijze heeft.

 

Here sluit Uw oren niet

Voor dit kleine mensenlied.

Gij kent al die duizendtallen

die het zingen wordt belet.

Heer erbarm U over allen

Heer verhoor ons smeekgebed.

 

Stil gebed

 

En 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 415

Cantorij 1, allen 2 en 3 

Zegen

Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht

over u lichten, en zij u genadig.

De Levende verheffe

zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht

en wees ons genadig.

Allen:

 

Na de zegen gaan we nog even zitten 

voor: o.a. muziek van J.S. Bach

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

Lector: Dorine de Koning

Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

Met medewerking van : de AndreasCantorij

Esther Papma (viool)

Ernst-Jan de Koning (viool)

Sandra Sarabandu (cello)

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Illustratie voorzijde: Zingende engelen uit het retabel: 

Het lam Gods (Van Eyk)

 

                   

-  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken via uw smartphone.