Zondag Cantate

zondag, 28 april, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

    Lutherse gemeente Rotterdam

 

Viering van de metten op zondag Cantate

de vierde zondag na Pasen

28 april 2024

 


 

Vandaag is het zondag Cantate, zing!
Bij de Maarten Luther Kerk in Amsterdam staat een citaat van Luther: “Dat niets anders in dit huis geschiede dan dat onze Heer zelf
hier tot ons spreke door zijn heilig woord en wij hem antwoord geven in gebed en lofgezang.”  

 

Ook vandaag is er die wisselwerking: we mogen luisteren én antwoorden. Op deze zondag Cantate zijn de liederen uitgekozen door gemeenteleden.
(Gaat u bij voorkeur zoveel mogelijk vooraan in de kerk zitten)

Orgelspel: BWV 578 Dies sind die Heil’gen zehn Gebot

 

Klokluiden 

 

Lied: Ik voel de winden Gods vandaag (Hans)

De tranen die ik heb geweend, 

zijn door God zelf gedroogd. 

Ik denk niet meer aan wat voorheen, 

vergeefs ik heb gepoogd. 

Maar met vernieuwde levensmoed, 

neem ik een vast besluit: 

Ik voel de winden Gods vandaag, 

en zeil de haven uit. 

O laat mij nooit vergeten Heer, 

hoe Gij uw liefde toont. 

Doe mij bedenken, hoe Gij wreed 

met doornen werd gekroond. 

En wijze Loods, als ik het waag 

en weer mijn zeilen hijs, 

nu 'k voel de winden Gods vandaag: 

leidt Gij mij op mijn reis. 

 

Welkom en mededelingen

 

Openingsvers en lofprijzing (staan)

Lied 654: Zing nu de Heer, stem allen in (zondagslied)

 

2  Maar wij verkozen ’t duister meer 

dan ’t licht door God geschapen / en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. / Wij hebben dag en nacht verward, 

de nacht geprezen in ons hart / en onze dag verslapen.

 

4  Maar God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, – / hoe zou het ons vergaan, indien

Hij ons niet achterhaalde, / indien niet in de duisternis

het licht dat Jezus Christus is / gelijk de morgen straalde.

 

6  Zing dan de Heer, stem allen in

met ons die God lof geven: / Hij schiep ons voor een nieuw begin,

hoeveel wij ook misdreven. / Hij riep ons uit de nacht in ’t licht

van zijn genadig aangezicht. / In Christus is ons leven!

 

Psalm 98 met antifoon

 

V: Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied:

A: wonderen heeft Hij verricht. Halleluja!

V: Zijn rechterhand heeft overwonnen,

A: zijn heilige arm heeft redding gebracht

V: De Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt

A: voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

V: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israel.

A: De einde der aarden hebben het gezien: de overwinning  van onze God.

V: Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,

A: Laat juichen de wereld met haar bewoners.

V: Laat de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de Heer,

A: Want hij is in aantocht als rechter van de wereld

 

A: Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht. Halleluja!

 

Inleiding op de eerste lezing

 

Lezing: Jakobus 1: 7-21

 

Lied 913: Wat de toekomst brengen moge (Ingrid)

 

2  Heer, ik wil uw liefde loven,   3  Laat mij niet mijn lot beslissen

al begrijpt mijn ziel U niet.   zo ik mocht ik durfde niet.

Zalig hij, die durft geloven,   Ach, hoe zou ik mij vergissen,

ook wanneer het oog niet ziet.   als Gij mij de keuze liet!

Schijnen mij uw wegen duister,   Wil mij als een kind behandelen,

zie, ik vraag U niet: waarom?   dat alleen de weg niet vindt:

Eenmaal zie ik al uw luister,   neem mijn hand in uwe handen

als ik in uw hemel kom!   en geleid mij als een kind.

 

4  Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

 

Inleiding op de Evangelielezing

 

Evangelielezing: Johannes 16: 5-15

 

 

Gezang 463 (LvdK): O Heer die onze Vader zijt  (Wieke)

 

 

4  Leg Heer uw stille dauw van rust / op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,

en maak ons innerlijk bewust / hoe schoon uw vrede is.

 

5  Dat ons geen drift en pijn verblindt, / geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,

en spreek tot ons in vuur en wind, / o stille stem in 't hart.

 

Gedicht:

Gods Geest wil in ons wonen

in alle harten groot en klein

van hen die hun hart wijd open zetten

en een werktuig van God willen zijn.

 

De Trooster zal dan bij ons komen

om er te zijn in diepe smart

om te bemoedigen en te troosten

ieder gebroken hart.

 

De Geest zal er zijn om ons te leiden

welke weg we mogen gaan

de juiste woorden geven om te spreken

altijd met ons mede gaan.

Hij zal ons hart verwarmen

in vuur en vlam voor God de Heer

zodat de wereld zal mogen weten

Jezus leeft en Hij komt weer.

 

Dit wil de Geest voor ons betekenen

zo kan de Geest er voor ons zijn

God die zichzelf aan ons wil geven

ons leidt en wij Zijn stem mogen zijn.

 

De Heilige Geest is nu gekomen

God zelf daalt af in ieders hart

dat klopt voor Hem

in een vurig verlangen

wees welkom Heer

U wordt verwacht!

 

Lied 695 Heer raak mij aan met uw adem (Evelien en Albert)

2  Raak met uw adem mijn onrust / tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij: / Gij ziet in mij uw kind.

 

3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt / en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik: / mijn tijd is in uw hand.

 

4  Kom en doorstraal mijn dagen, / Geest van God uitgegaan,

die mijn ogen opent / voor wie nu naast mij staan.

 

5  Heer, raak ons aan met uw adem, / geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels, / zegen ons met uw licht!

 

Inzameling van de gaven, ondertussen orgelspel:

Improvisatie: “Blijf bij mij Heer”

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

Gebed over de gaven

 

Voorbeden met gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Lied 418: God, schenk ons de kracht (Adrie)

 

2  Niemand kan alleen, 3  Vrede, vrede laat

Heer, uw zegen dragen; Gij in onze handen,

zegen drijft ons heen dat wij die als zaad

naar wie vrede vragen. dragen door de landen,

Wat Gij schenkt wordt meer zaaiend dag aan dag,

naar gelang wij delen, zaaiend in den brede,

horen, helpen, helen, – totdat in uw vrede

vruchtbaar in de Heer. ons hart rusten mag.

 

4 God, schenk ons de kracht

dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht

uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,

samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen

lachen en geween.

Zegen

 

V: De Heer schenke ons zijn zegen,

beware ons voor onheil,

en geleide ons tot eeuwig leven.

A: Amen.

V: Loven wij de Heer!

A: Wij danken God!

 

Orgelmuziek: C. Ph. E. Bach - “Wurthembergische Sonate I in a - Allegro

 

 

Voorganger: Mies de Vries - Langelaar (voorzitter kerkenraad)

Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

Lector: Rudi Ruijgendijk

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Wout Kroesbergen

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op 5 mei, zondag Rogate (bid!). Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.
     

  • Op zondag 26 mei wordt na afloop van de dienst in de Andreaskerk de muziektheatervoorstelling Bach Luther Cellosuites uitgevoerd. Reserveer nu alvast uw gratis tickets via www.bachluther.nl