Zondag Derde ADvent

Vesperviering
zondag, 11 december, 2022 - 16:00

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Derde zondag van Advent

11 december 2022

 

 

Op weg naar Bethlehem!

 

Welkom in deze vesper, een vroege avonddienst, op Drie Advent. De liederen – en dat zijn er nogal wat! – zijn deels ontleend aan de Engelse traditie van het Carols zingen. Een kinder-kerstverhaal klinkt vandaag al! 

 

Voorbereiding 

Orgelspel Magnificat H. Scheidemann en 

BWV 603 Puer natus in Bethlehem

klokluiden 

Lied O Little town of Bethlehem

1 Cantorij; allen: overige strofen

1 O little town of Bethlehem, how still we see thee lie!

Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by;

yet in thy dark streets shineth the everlasting light.

The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.

 

O morning stars, together proclaim the holy birth,

and praises sing to God the King and peace to all the earth. 

For Christ is born of Mary, and, gathered all above

while mortals sleep, the angels keep their watch of wond’ring love.

 

How silently, how silently, the wondrous gift is giv’n!

So God imparts to human hearts the blessings of his heav’n.

No ear may hear his coming, but in this world of sin,

where meek souls will receive him, still the dear Christ enters in.

 

O holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray,

cast out our sin and enter in, be born in us today.

We hear the Christmas angels the great glad tidings tell;

O come to us, abide with us, our Lord Immanuel!

 

mededelingen en voorbereiding (staan)

 

V: Heer, open mijn lippen.

A: Mijn mond zal zingen van uw eer

V: God, kom mij ter hulp

A: Heer, haast u mij te helpen

V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Zoals het was in het begin

en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Amen. Halleluja.

 

Openingsgebed 

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

Lofzang van de vesper: het Magnificat, de lofzang van Maria

 

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer, 

van vreugde jubelt heel mijn hart 

in God die mijn verlosser werd. 

Want welgevallig zag Hij neer 

op mij, die door mijn nietigheid 

niets anders dan zijn dienstmaagd ben. 

Allen: 

 

Zie! aangebroken is de dag, 

dat elk geslacht aan 't jub'len gaat, 

elk volk mij zalig prijzen zal. 

Wat mij nu is geschied is groot:

Wat kan de almacht niet bij God,

Wiens naam alleen hoogheilig is.

Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

 

Gods heil en zijn barmhartigheid

Zal komen tot het laatst’geslacht,

Voor al wie Hem verknocht wil zijn.

Wie Hem met trots in ’t hart weerstaan,

Laat Hij de kracht zien van zijn arm,

Als heerser slaat Hij hen uiteen.

Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

Wie zich verheffen in hun macht, 

Hij haalt ze van hun tronen neer,

Maar wie gering is beurt Hij op.

De Heer verheft wie armoe lijdt,

En schenkt zijn gunst in overvloed:

De rijken zendt Hij ledig heen.

Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

 

Hij gaat Zijn dienaar Israël,

Met zijn ontferming tegemoet

Indachtig Zijn barmhartigheid.

Zoals Hij aan de vaderen sprak,

aan Abraham en ’t nageslacht,

zo blijft het in der eeuwigheid.

  Allen: Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

 

Ontsteken van de derde Adventskaars. 

Wij zingen daarbij  : strofe 5 uit lied 466

Cantorijzang: de weg naar Bethlehem

 

Minikerstspel

De kinderen ‘spreken’

Wij allen ‘zingen’

Afgewisseld met lied 464

Soms staat de hemel op een kier: 

een bode van de Heer komt hier

verrast ons met een blij bericht,

en zet de aarde in het licht!
 

Een engel spreekt een meisje aan,

hij groet haar, noemt haar bij haar naam:

God kiest jou als zijn liefste uit,

voor Hem ben jij de ware bruid!

 

Scene 1 de keizer

Scene 2 de engel

 

De hemel spreekt, Maria hoort,

zij geeft zich over aan dat woord.

Daarom zal zij de moeder zijn

van Gods geheim, een kindje klein!

 

De hemel spreekt, de aarde lacht

nu jong en oud een toekomst wacht!

Maria zingt de woorden voor,

wij stemmen in en zingen door!

 

Scene 3 Maria en Jozef 

Scene 4 in de stal in Bethlehem

 

Dit is het, wat God heeft beloofd:

Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,

een licht dat schijnt, een zon die straalt

en over alle donker daalt.

 

De hemel zingt de aarde voor.

En samen vormen wij het koor

dat God alleen de glorie zingt

omdat zijn licht de nacht bedwingt!

de Schriften gelezen en gezongen

Inleiding op de Jesajalezing

Lezing uit Jesaja 35:1-10

 

Lied 608

Inleiding op het Evangelie 

Lezing uit het Evangelie: Matteus 11: 2-10

Lied 466: 1, 2, 4 en 7 

 

Rejoice in the Lord (Filippenzen 4:4 e.v.)

Gebeden (in de volgorde van de vesper) en zegen

 

V: Heer ontferm u

A: Christus ontferm u

Heer ontferm u

 

V: Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

A: uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwade, 

want van u is het rijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid.   

Amen.

 

Voorbeden met de acclamatie:

Afgesloten door een avondgebed

 

Lied voor de zegen (staande) 454

 

 
 
 

  Voorafgaand aan de zegen

V:     Kom tot ons, God, - naar U gaat ons verlangen uit

         Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem.

A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

V:     Kom tot ons, God –raak ons aan met uw liefde

         en genees ons met de gloed van uw genade.

A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

V:     Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede

        en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht.

A: Kom tot ons, God – wek op uw kracht

V:     Dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht,

         waar wij wonen in de weelde van uw zegen.

A: Amen.

 

V: God schenkt ons zijn zegen
en bewaart ons voor onheil

en geleidt ons tot eeuwig leven.

A: Amen.

 

Zingen 498: 1, 3 en 5

 

Orgelspel J.S. Bach Valet will ich dir geben (Hoe zal ik u ontvangen)

 

Na de dienst is er o.a. warme wijn (óók alcoholvrije!), 

hapjes 

en een toegift door de cantorij. 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Zangers: AndreasCantorij 

Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

Verhaal: Laura Lindhout

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema 

Camerabediening: Sheila Lont

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Volgende diensten 

  • 18 december, Vierde Advent, Martin van Wijngaarden

  • 24 december, Kerstavond, Seht!, een Duitstalige dienst om 17.00 uur in de Duitse kerk aan de ’s Gravendijkwal.

  • 25 december, Kerstmorgen, Vreugde voor de wereld, samen met de Duitse gemeente, viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de AndreasCantorij en instrumentalisten; onder andere de cantate van D. Buxtehude In Dulci Jubilo

(de Duitse predikant is ziek, Martin van Wijngaarden zal in beide diensten alleen voorgaan)

  • 1 januari, Naamgeving van Christus, viering Heilig Avondmaal, Martin van Wijngaarden met medewerking van leden van de AndreasCantorij, nadien nieuwjaarsreceptie

 

26 december, 17.00 uur Tweede Kerstdag

  • Een gezellige kerstmaaltijd, aanmelding bij de pastorie. Niemand hoeft met Kerst alleen te zitten, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

 

Vesperviering met verhaal voor de kinderen; na afloop een glas warme wijn. Let op: er is geen morgendienst!

 

Informatie en aanmelden bij Lianda Groeneveld-Dettmeijer