Zondag Eerste Advent

zondag, 27 november, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de Eerste zondag van Advent

27 november 2022

 

 

Welkom in deze dienst van de Eerste Advent, waarin wij traditiegetrouw het Heilig Avondmaal vieren. In deze Adventsweken, op weg naar Kerst, zingen we steeds een ander Kyrie. 

Vandaag horen we lezingen die diepte geven aan de reden 

waarom Jozef “toch” belangrijk is!

Het oude Testament schetst de wijze waarop het koningschap in Israël tot stand kwam. En de lezing uit het Nieuwe Testament laat zien dat Christus’ zogenaamde aardse afstamming verbonden is met het huis van koning David, en volgens Matteüs is dat via: Jozef!

Voorbereiding 

orgelspel Nun komm der Heiden Heiland   (BWV 659)

klokluiden 

zingen lied 444

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm 25c

 

Kyriegebed, eindigend met: Kyrie eleison.

Kyrie uit 299h

 

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

De Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

Ontsteken van de eerste Adventskaars. 

 

Wij zingen daarbij: 466:6

 

Zondagslied 433

Allen 1   3   5

Mannen        2

vrouwen             4

 

Eerste lezing 1 Samuel 8:10-22 en 10: 17-24

 

Aankondiging van het Evangelie(staan)

Psalmwoord Halleluja. Verheugd was ik toen ik hoorde:

Wij gaan naar het huis van de Heer. Halleluja.

 

Evangelielezing Matteüs 1:1 en 6-17 

Lofzang

 

Lied 459: 1, 2, 3 en 7

 

Verkondiging 

 

Lied 452

viering Heilig Avondmaal

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel Nun Komm der Heiden Heiland (BWV699)  

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

prefatie

                             

Lofprijzing gevolgd door Sanctus

                   

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

                     

 

Uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt adventsmuziek:

Nun komm der Heiden Heiland (zie lied 433) J.S. Bach

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

Dankzegging

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 445 

 

Zo is ons God verschenen in onze lange nacht.

Hij die de eng’ len dienen die eeuwen is verwacht,

is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld

nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld.

 

Hoevele zwarte nachten van bitterheid en pijn

en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn

op deze donk’ re aarde, toch staat in stille pracht

de ster van Gods genade aan ’t einde van de nacht.

 

God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis

maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.

Hij komt ons toch te stade ook in het strengst gericht.

Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht.

 

Wegzending

 

Zegen

A:

 

Orgelspel BWV 660 (trio super) Nun komm’ der Heiden Heiland

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lezingen: Arnold Filius

Sopraan: Lisa Hinfelaar

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg 

Camerabediening: Jaco Boersma

Illustratie: The family tree of Christ,

Hortus Deliciarum (1180)

 

Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw smartphone.

- Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact