Zondag Exaudi

zondag, 29 mei, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Exaudi, 

Hoor mijn aanroep tot u Heer!

29 mei 2022 

 

 

Welkom in deze dienst tussen Hemelvaart en Pinsteren. 

Hoe verweesd zijn mensen na Christus’ Hemelvaart? 

 

En met welke liederen zingen we onszelf troost en moed toe, als we ons alleen voelen?

 

Voorbereiding 

Orgelspel Improvisaties: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (665)

     Klokluiden 

Lied 275

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm 27b 

 

Kyrie 

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

      

groet

              

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

Lied   655

Eerste lezing 1 Petrus 4:7b-1

Lied 380

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord:

Halleluja. God heerst als koning over de volken.

God zetelt op zijn machtige troon. Halleluja.

en

Evangelielezing Johannes 17:14-26

Lofzang

Lied 665

Verkondiging 

Lied 661

 

Gebeden en zegen 

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel: J.G. Walther Nun bitten wir den Heiligen Geist II

Voorbeden gezongen met de volgende acclamatie:

\Stil gebed, en:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 418

Zegen

Allen:

   

 

Orgelnaspel:     G. Böhm, Vater unser im Himmelreich

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Helen Blanca

Lector: Juliette Luisman

Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg 

Camerabediening: Jaco Boersma

Illustratie voorzijde: Johann Süsz von Kulmbach

                     

Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

 

Volgende week: Pinksteren: Een nieuwe toren van Babel?

We vieren het avondmaal en medewerking wordt verleend door leden van de AndreasCantorij.