Zondag Exaudi

zondag, 12 mei, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Exaudi

de zesde zondag na Pasen

 

12 mei 2024

 

 

Zondag exaudi: ‘Hoor’ ook wel wezenzondag genoemd, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Jezus is ten hemel gevaren en de Heilige Geest moet nog komen

 

Orgelspel: G. Frescobaldi - Toccata “Per elevatione” 

 

Klokluiden

 

Lied 659

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 27) met antifoon

 

V: Hoor mij Heer, als ik tot U roep. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja

 

Zingen Psalm 27: 1 en 4
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Hoor mij Heer, als ik tot U roep. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja

 

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

 

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 380

 

Eerste lezing: Efeziers 3:14-21

 

lied 663 

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Johannes 15: 26 - 16:4

 

V: God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon. Halleluja

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 340 B  (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 667

 

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: L. Boëlmann - “Elevatione”

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 686 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 532 Preludium in d-dur 

 

 

 

Zondag 26 mei om 12.30 uur (na de dienst) in de Andreaskerk: 

de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’. 

 

Aanmelden kan vandaag via de intekenlijst. Of digitaal via bachluther.nl

Voorganger: drs. Hans Bas Val

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld

Lector: Arjen de Vries 

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joël Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 19 mei, dan vieren we Pinksteren!
   

 • Het Leerhuis (onder leiding van Elsa Aarsen) is verplaatst van 16 mei naar donderdag 30 mei om 10.00 uur.
   

 • Donderdag 16 mei organiseert de Andreaskerk voor het eerst sinds enige tijd weer een Zwaan-Zit-Aan maaltijd.

  Het menu van deze Zwaan-Zit-Aan is, hoe kan het ook anders in deze tijd van het jaar, asperges. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. De maaltijd begint om 18.00 uur. Aanmelden kan bij Mies Langelaar (voorzitter@luthersrotterdam.nl), Annie Ruizeveld de Winter of Nel Merks. Meld u aan vóór 13 mei a.s.