Zondag Invocavit

zondag, 6 maart, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Invocavit/ Roept hij mij aan

6 maart 2022

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 695; een lied dat zingt van ‘be- geest-erd’ zijn, iets dat ons mensen in deze wereldtijd wel mag aan spreken.

Voorbereiding

Orgelspel Canon II Mit innigem Ausdruck -opus 56-, R. Schumann
Klokluiden 

Lied 536

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm uit psalm 91: 

 

     v: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

in de nood zal ik bij je zijn, 

     a: je bevrijden en met roem overladen.

 

     v: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

     a: en overnacht  in de schaduw van de Ontzagwekkende, 

     v: zegt tegen de Heer:  

     a: ‘Mijn  toevlucht, mijn vesting, 

     v: mijn God, op U vertrouw ik.’

     a: Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 

     v: die over je waken waar je ook gaat.  

     a: Hun handen zullen je dragen,

      v: je voet zul je niet stoten aan een steen. 

 

a: Roep je Mij aan, ik geef antwoord, 

    in de nood zal ik bij je zijn, 

    je bevrijden en met roem overladen.

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Zondagslied: 898

Eerste lezing:  Jesaja 58:1-10

Lied: 539: 1, 2, 3 en 4

Evangelielezing: Matteüs 4:1-11

A:  

 

Lied: 539: 5

Verkondiging 

Lied: 695

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Collecte tijdens orgelspel: Canon I -opus 56-, R. Schumann

 

  Mededelingen over de wijze van uitdelen

  Gebed over de gaven 

Voorbeden met de acclamatie

 Stil gebed

 

 

 

Prefatie

 lofprijzing

 Sanctus

 

Avondmaalsgebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

 

Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: 

Melodia in B-Dur -opus 59-, M. Reger

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

     

zegen

Voor de zegen, lied 538

V: zegen

A:

 

Orgelnaspel: Canon IV Innig -opus 56-, R. Schumann

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lezingen: Andries Ponsteen 

Organist: Jan Hoegee

Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman 

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

 

 

 

In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!