Zondag Invocavit

zondag, 26 februari, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Roept Hij mij aan

 

26 februari 2023

 

   

 

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

 

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over de bijzondere zalving van Christus. Christus betekent: gezalfde; wat betekent dat voor ons als christenen. We zingen er een voor ons nieuw lied bij.

 

Voor de Dienst

              Orgelspel           D. Buxtehude Ein feste Burg ist unser Gott

Klokluiden 

Lied 217 

Cantorij: 1, allen: 2, 4 en 5

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, 25b

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie door de Cantorij van W. Byrd

        

    Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 898 allen        1      4

mannen    2

vrouwen      3

 

Eerste lezing 1 Johannes 2:18-29

 

Motet Deus tu convertens vivificabis nos, 

et plebs tua laetabitur in te; 

ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, 

et salutare tuum da nobis. (L. Halmos)

O God, als U zich naar ons toewendt, dan zult U ons doen herleven en uw volk zal U lofzingen;  Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil.

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 12:1-8  

 

Lied       563   

 

Verkondiging 

 

Lied 837: 1, 3 en 4  

 

Gebeden en zegen

 

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel J.G. Walther Ein feste Burg ist unser Gott 

 

  Gebed over de gaven

 

  Cantorijzang Pater Noster (Onze Vader) A. de Klerk

 

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

  Stil gebed

 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 536

 

Zegen

 

Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht

over u lichten, en zij u genadig.

De Levende verheffe

zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht

en wees ons genadig.

Allen:

 

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lector: Susan Wong Loi Sing- Gunning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Afbeelding: Anoniem

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

Van harte welkom!