Zondag Jubilate

zondag, 8 mei, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst 

voor zondag Jubilate Deo, Jubel voor God!

8 mei 2022 

 

 

Welkom in deze dienst waarin de jubel voor de Heer centraal staat. 

Waarover we mogen jubelen? Daarover staan de evangeliën vol; daarover schreven mensen als Paulus en Petrus.

Vandaag, naar aanleiding van met name de Petrus-lezing denken we daar verder over na. Wat zijn -letterlijk en figuurlijk- aanzetten om het goede te doen. Want die aanzetten helpen ons dan weer bij het zoeken naar de juiste toon voor onze jubel.

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel H. Scheidemann  Nun freut euch lieben Christen G’mein 

(melodie zondagslied)

klokluiden 

Lied 273: 1, 2 en 3

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

De antifoon gelezen (psalm 66: 1, 2b): 

v: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

a: bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

Psalm 66: 4-5 en 8-9 

v: Laat heel de aarde 

a: voor U buigen en zingen,

v: uw naam bezingen.

a: Kom en zie de werken van God,

v: zijn daden vervullen de mens met ontzag.

a: Prijs, o volken, onze God,

v: laat luid uw lof weerklinken,

a: Hij heeft ons het leven gegeven

v: en onze voeten voor struikelen behoed.

Allen herhalen de antifoon: 

a: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,

         bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

waarna allen zingen:

 

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria 

 

 

groet

 

Zondagsgebed

V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen

 

Lied 652

 

Eerste lezing 1 Petrus 2:11-22

Lied 67a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

Psalmwoord: 

Halleluja. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht,

Voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Halleluja. 

 

Evangelielezing Johannes 16:16-23a 

 

Lofzang

Zondagslied 977: 1 en 5

 

Verkondiging 

 

Lied 659

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel BWV 714 bicinium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 652 

 

Zegen

 

A:

 

  Orgelspel: A. Vivaldi Concerto in grosso Mogul I. Allegro

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lezingen: Andries Ponsteen

Kinderkerk: Erna van Wijngaarden-Raben

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabeding: Mies de Vries- Langelaar

Koster:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie voorzijde: Ger van Iersel

 

Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone. 

 

 

Komende donderdag, 12 mei, is er van 18.00-20.00 uur een Scandinavische maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat de zang zelf centraal stellen. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

 

Donderdag as. zijn ook de leerhuisbijeenkomsten!

 

Volgende week zondag, 15 mei, Zondag Cantate (Zondag Zingt!) staat de AndreasCantorij stil bij het gegeven dat zij afgelopen Kerstmis 20 jaar bestond. Zij zingt, begeleid door o.a. strijkers, een voor haar nieuwe minicantate die het lofzingen tot God bezingt: Cantate Domino van de lutherse componist Johann Staden.