Zondag Jubilate

zondag, 21 april, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Jubilate

de derde zondag na Pasen

21 april 2024

 

Lilies of the Valley door David Lee

 

Allen van harte welkom in deze dienst waarbij de lezingen en liederen Gods naam bejubelen. Niet alleen mensen prijzen God, maar de hele aarde. We zijn dan ook niet alleen op de wereld.

 

‘Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja!’ 

(Psalm 150:6)

Orgelspel: Bach/Vivaldi - BWV 594 Concerto in C (“In grosso mogul”) I. Allegro

 

Klokluiden

 

Lied 659: 1, 2, 5 en 6

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 66) met antifoon

 

V: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God, bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

 

Zingen Psalm 66: 1, 2, 3 en 7
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God, bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!

 

V: Kyrie-oproep

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

 

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 652

 

Eerste lezing: Jesaja 40:26-31

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: (aankondiging van het Evangelie)

 

V: De Ene heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Halleluja. (Psalm 111:9)

 

Evangelielezing: Johannes 16:16-23a

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 344 (staan)

 

Preek

 

Lied 978

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: G. van Steenwick - Serband (ca 1600)

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Dankgebed: Lied 218

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 248 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BVW 547 Preludium in C

 

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

Lector: Hellen Blanca

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joel Wildschut

Kinderkerk: Laura Lindhout

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • Volgende week, zondag 28 april, is het zondag Cantate, oftewel: Zing! Het is één van de favoriete zondagen voor Lutheranen in de Paastijd. Luther zei niet voor niets: zingen is twee keer bidden! In deze speciale dienst kunt u uw favoriete lied opgeven om te laten zingen. Heeft u een bijzondere herinnering bij een bepaald lied? Of vindt u het gewoon een mooi lied? U kunt uw lied vandaag nog opgeven bij Mies de Vries-Langelaar. Uit de verzoeken maken we een selectie. Deze hoort u terug in de dienst die wordt verzorgd door de kerkenraad.
     

  • Op zondag 26 mei wordt na afloop van de dienst in de Andreaskerk de muziektheatervoorstelling Bach Luther Cellosuites uitgevoerd. Reserveer nu alvast uw gratis tickets via www.bachluther.nl