Zondag Judica

zondag, 3 april, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de vijfde zondag in de 40-dagen

Judica/ doe mij recht

3 april 2022

Een bijzondere dienst in deze veertigdagentijd, naast de viering van het Heilig Avondmaal zal ook nu weer iets van de rijke lutherse spiritualiteit en muziek klinken. Een bijzonder werk van Pergolesi dat door Bach bewerkt werd met onder meer de tekst van psalm 51.

Met deze zondag begint de echte passietijd, de laatste twee weken voorafgaande aan Pasen. De voorbereiding op Pasen wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag lied 970; een lied dat Christus tot centrum van ons geloofsleven maakt; 

vandaag toegespitst op “vrij van zonden”.

Voorbereiding

Orgelspel H. Scheidemann- Erbarm dich mein, o Herre Gott

(Luthers bewerking naar Ps. 51)

Klokluiden 

Lied 275: 1, 4 en 5

 

  mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

    Psalm: 51 a 

 

    Kyrie V: Kyriegebed.

A:   Kyrie: 299 H (alleen de eerste zes regels) 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Woord voor/met de kinderen

Zondagslied: 530 (nieuwe invulling!)

Eerste lezing:        Romeinen 3:21-31

Lied:       970

Evangelielezing:      Johannes 8:46-59

A:  

 

Verkondiging, in combinatie met: 

Delen uit Psalm 51 aan de hand van de muziek van het Stabat Mater van G. Pergolesi. J.S. Bach bewerkte dit stuk bovendien met de tekst Tilge, Höchster, meine Sünden (dat is de psalmtekst, met hieronder de vertaling van Ria van Hengel)

 

Vers 1 (Largo)

Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,

deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,

lass mich deine Huld erfreun.         geef mij de vreugde van uw genade.

 

Vers 11 - 15 (Andante)

Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,

tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,

Geist und Herze schaffe neu.         schep nieuwe geest en een nieuw hart.

 

Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen

und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren

o, so steh dein Geist mir bei.       vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

 

Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,

heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn

es enthalte mich dein Geist.         laat uw geest mij bewaren.

 

Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren

dass sie sich zu dir bekehren         dat ze zich tot u bekeren

und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

 

Lass, o Tilger meiner Sünden,         Laat, o wisser van mijn zonden

alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen

dass mein Loblied, Herr, dich ehrt. zodat mijn loflied, Heer, u eert.

 

Vers 17 en 18 (Largo)

Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,

sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,

Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

 

Herz und Geist, voll Angst und U zult hart en geest

Grähmen, vol angst en verdriet,

wirst du, Höchster, nicht beschä- niet beschamen, Allerhoogste,

men,

weil dir das dein Herze bricht. want dat breekt uw hart.

 

Amen (allabreve)

Amen.

 

Viering Heilig Avondmaal

 

Collecte tijdens zang: 382

 

Gebed over de gaven

  Mededelingen over de wijze van uitdelen

 

Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed

 

Prefatie

 lofprijzing

 Sanctus

 

Avondmaalsgebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Agnus Dei

 

Musica sub communione (Klavecimbel)

J. Kuhnau Ach Herr, wir armen Sünder

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

Dankzegging

zegen

Voor de zegen, lied 536

V: zegen

A:

Orgelnaspel: J. Bastiaans Herzliebster Jesu, was hasst du verbrochen

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lezingen: Andries Ponsteen 

Sopranen: Lisa Hinfelaar

Francine Hoogerheijde

Violisten: Esther Papma 

Ernst-Jan de Koning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Juliette Luisman

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie: Cranachatelier, Herderkirche Weimar

 

In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone. 

                                        handschrift bach

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar bespreken we liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

Vrijdag 8 april 16.00 uur: trouwzegen voor Maurice Schütz en André Tieleman

Palmzondag (volgende week) met palmpasenzang en –stokken. 

Tevens belijdenis en doop van Chérise Tjon!

Witte Donderdag 

Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

Goede Vrijdag 

Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

Paasmorgen 

De Opstanding van de Heer

in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber.