Zondag Judica

zondag, 17 maart, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Judica

de vijfde zondag van de Veertigdagentijd

 

17 maart 2024

 

Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

 

 

Orgelspel: Improvisatie: Psalm 43

 

Klokluiden

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 43) met antifoon

 

V: God, doe mij recht en pleit voor mij

A: bevrijd mij van het volk dat U niet eert

V: van mensen vol listen en leugen

 

Zingen Psalm 43: 1,3 en 5
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: God, doe mij recht en pleit voor mij

bevrijd mij van het volk dat U niet eert

van mensen vol listen en leugen

 

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Lied 40-dagentijd:

 

Als het graan dat wordt gezaaid
voor het nieuwe leven,
is de Heer die op zal staan
door zichzelf te geven.  

 

Eerste lezing: Psalm 50

Zondagslied: Lied 530 vers 1,2,3 en 4

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, wat we vinden bij: Johannes 8: 46-59

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo (staan) Lied 345: vers 1,2 en 3

 

Verkondiging

 

Lied 538: 1,2,3 en 4

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 727 O Haupt, voll Blut und Wunden

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 547: 1 t/m 6 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 548 Praeludium in e-moll

 

Voorganger: prof. dr. Sabine Hiebsch

Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

Lector: Heidi den Hollander

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joël Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Nieuw op de collectepagina van onze website: naast Kerkbeheer heeft inmiddels ook de Diaconie-collecte een donatie-button.
   

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • Vandaag is er, zoals elke zondag in de Veertigdagentijd, na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst.
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op 24 maart, Palmzondag. De kinderen komen dan met versierde Palmpaasstokken de kerk in. Voorganger in deze dienst is onze pastoraal werker Helen Florijn.
   

 • Wilt u iets klaarmaken voor de Paasbrunch op 31 maart? Denk aan sandwiches, wraps, een eiersalade of iets anders wat past bij Pasen. Geef het even door aan onze kosteres Greet Postema!