Zondag Laetare

zondag, 27 maart, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Laetare / Verheugen

27 maart 2022

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

 

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 837; een lied dat op verscillende wijzen Chistus aanroept: onder andere: Meester, Heiland en Koning.

 

Teven staan we stil bij een ‘wisseling van de wacht’ in het college van kerkrentmeesters.

Voorbereiding

Orgelspel BWV 539 Fuge in d

Klokluiden 

Lied 280: 1, 5, 6, en 7

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introitus uit psalm 122

v:    Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

  zich met haar verheugen en juichen om haar; 

aan haar vertroostende moederborst.  

a: Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

    haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

  en verkwikken.

 

v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

‘Wij gaan naar het huis van de Heer‘, 

a: verheugd ben ik nu onze voeten 

staan binnen je poorten, Jeruzalem.

v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

a: dat vrede heerst binnen je muren 

v: en rust in je vesting’.

 

a: Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

zich met haar verheugen en juichen om haar; 

    aan haar vertroostende moederborst.  

    Jullie zullen drinken en verzadigd worden, 

haar rijke, volle borsten zullen je zogen 

en verkwikken.

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

Lied 299e  

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Zondagslied: 176: 1, 5 en 6

 

  Eerste lezing: Exodus 16: 1-7, 31-35 

 

Lied: 806

 

Evangelielezing: Johannes 6:1-15

A:  

 

Lied: 687: 1 en 3

 

Verkondiging 

Lied: 837

 

Inzegening en afscheid van leden in en rond de kerkenraad

 

  Inleiding

 

Woorden van afscheid voor 

Shahlla Gill-Schouten, penningmeester CKRM

Jan Dirk Schouten, OKRM

 

Vraag en zegen voor

Wout Kroesbergen, OKRM

 

Vraag aan de gemeente

 

Lied: 362: 1 en 2

 

 

Voorbeden en zegen

 

Collecte tijdens orgelspel: F. Mendelssohn Sonate III Andante 

   

  Gebed over de gaven 

Voorbeden met de acclamatie

 Stil gebed

 En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Voor de zegen, lied 546: 1, 4 en 5

 

Zegen

 

Orgelnaspel:  J.G. Walther - Jesu meine Freude

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Anne Toussaint-Hantsveit

Kinderkerk: Laura Lindhout

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie woordwolk

 

De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 

Volgende week: in de Avondmaalsdienst bijzondere passiemuziek bij psalm 51, door een ensemble: de muziek is van Pergolesi en door Bach bewerkt.

 

De week daarop: belijdenisdienst!

Iets om – op laetare – over te verheugen ?