Zondag Laetare

zondag, 19 maart, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Verheug u

 

19 maart 2023

 

   

 

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

 

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over een ‘nieuw gebod’ dat van liefde, maar ook lezen we dat het niet altijd makkelijk vol te houden is. In dezelfde lezing klinkt de vooraankondiging van het driemaal verloochenen van Christus: recht tegenover de vreugde! 

 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel       Variaties over lied 653 Wer nur den lieben Gott 

      laßt walten , G.Böhm

Klokluiden 

Lied 546 

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 122

v: Beloon wie standvastig op U wachten. 

    Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

a: Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

 

v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

a: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer’, 

v: verheugd ben ik, 

a: nu onze voeten staan 

v: binnen je poorten, Jeruzalem. 

a: Vraag om vrede voor Jeruzalem: 

v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

a: dat vrede heerst binnen je muren 

v: en rust in je vesting.’

 

a: Beloon wie standvastig op U wachten. 

    Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

    Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren.

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

    Kyrie 299e

        

    Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

 

Zondagslied 176: allen 1, mannen 3, allen 4, vrouwen 5, 

        allen 6

Eerste lezing Openbaringen 21:1-5a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 13:31-38  

Lofzang

 

Lied       537   

 

Verkondiging 

 

Lied 653:1, 4, 6 en 7

 

Gebeden en zegen

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

       tevens orgelspel   Wer nur den lieben Gott laßt walten (lied 653), 

      G.A.Homilius

  

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 836

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel: Herliebster Jesu, was haßt du verbrochen, 

J.G. Bastiaans

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

Lector: Rudy Ruigendijk

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Joel Wildschut

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Afbeelding: anoniem

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

Van harte welkom!