Zondag Misericordias Domini

zondag, 1 mei, 2022 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag Misericordias Domini,

de barmhartigheid van de Heer

1 mei 2019

Welkom in deze dienst waarin de goede herder centraal staat. Een paar liederen (“Nordic en Sranantongo”) werden in de kring afgelopen woensdagavond besproken. Dat was (zie ook de nieuwsbrief) in het kader van de stage van Helen Florijn.

Ook gaat het over herderschap en verbondenheid ‘als kudde’.

Omdat dit de zondag is tussen Koningsdag en 4 en 5 mei, zingen we na de zegen delen uit het Wilhelmus, waaronder ook een couplet dat naar ‘herderschap’ verwijst.

 

Voorbereiding 

    Orgelspel BWV 208 Schafe sollen sicher weiden

En The Lord’s my shepherd, I’ll not want (lied 23c)

Klokluiden 

Lied lied 23 c

 

mededelingen en voorbereiding 

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

Antifoon uit psalm 33: 5b, 6a:

v: Halleluja!   

    Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld.

a: Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.     

  Halleluja!

Psalm 33: 1-5a

v: Juich, rechtvaardigen, voor de Heer,

a: de oprechten moeten hem loven.

v: Huldig de Heer bij de klank van de lier,

a: speel voor hem op de tiensnarige harp.

v: Zing voor hem een nieuw lied,

a: speel en zing met overgave.

v: Oprecht is het woord van de Heer,

a: alles wat hij doet is betrouwbaar.

v: Hij heeft recht en gerechtigheid lief.

Allen herhalen de antifoon:

a: Halleluja!     

    Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld.

    Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.

    Halleluja!

gevolgd door

  

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

 

Gloria

 

 

Groet

 

Zondagsgebed 

 

DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN

 

Gesprek met de kinderen

 

Zingen Lied 23d

 

  Eerste lezing Ezechiel 34:11-16

 

Aankondiging van het evangelie (allen gaan staan)

 

Psalmwoord: Halleluja. Loof de Heer, roep luid zijn naam aan,

    maak zijn daden bekend onder de volken. Halleluja. 

Allen:    

 

Het evangelie: Johannes 9:11-16

Allen:

 

Liedtekst Gran Gado 

In dit lied wordt de Heer onze God bezongen en diepe eerbied wordt geuit voor Zijn almacht, liefde, barmhartigheid en troost die slechts Hij alleen geven kan. Een ware Herder en Behoeder  van Zijn kinderen. 

1. Gran Gado! glori de vo joe, Joe zorgoe boen vo wi vo

troe, Joe tjari loekoe kibri wi Joe gi wi switi Gado fri.

Refrein: Gran Gado teki bigi nem, En glori tee vo alatem. Joe

de da moro Santawan, Joe de mi tranga Helpiman.

2. Gran Gado! tranga Helpiman, Mi de vertrouw na joe

wawan. Joe de mi lobbi boen Tata. Da lobbi vo joe no

kaba.

3. Gran Gado! switi Troostoeman, Mi hatti de vo joe

wawan. Joe lobbi mi, mi lobbi joe, Da so mi liebi switi

troe

 

Vertaling (door Linda Profijt): 

1. Almachtige God - alle glorie komt u toe , U zorgt altijd goed voor ons , u beschermt ons en u alleen geeft ons ware vrijheid

Refrein: Grote God U heeft de naam boven alle namen en U alleen komt alle glorie toe, U bent de Allerheiligste en een ware helper.

2. Almachtige God krachtige helper, ik vertrouw U alleen, U bent de God van liefde, Uw liefde vergaat nimmermeer.

3. Grote liefdevolle trooster, mijn hart behoort slechts aan U, U houdt van mij en ik van U en dat schenkt mij een vreugdevol leven.

 

Verkondiging

 

  Zingen Lied 837

  

 
 
 
 
   
   

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek

   Muziek: M. Reger  Jesus meine Zuversicht 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de acclamatie   

prefatie

 

 

Lofprijzing en Sanctus

       

 

Avondmaalsgebed

met Onze Vader

 

Agnus Dei

           

Uitdeling met musica sub communione: 

J. P. Sweelinck - Mein Hütter und mein Hirt

 

Dankzegging

 

Zingen Lied 969

 

Wegzending en zegen:

 

     

 

 

Zegen

         

 

Zingen Lied 708: 1,6,14 en 15

 

Orgelnaspel BWV 657 Nun danket alle Gott

 

 

 

In deze dienst: 

voorganger: Martin van Wijngaarden

organist:   Niels-Jan van de Hoek

kerkenraadslid: Hellen Blanca

lezingen:   Heidi                         den Hollander-Baartman

kinderkerk:  

camerabediening:   Erna van Wijngaarden-Raben

kosteres:           Greet Postema-van den Berg

afbeelding voorop:   Ravenna (Mausoleum Galla Placidia)

 

Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

     Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

 

als een ‘vervolg’ op vandaag:

Op donderdag 12 mei, is er van 18.00-20.00 uur een Scandinavische maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat de zang zelf centraal stellen. Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

over twee weken 15 mei, Zondag Cantate (Zondag Zingt!) staat de AndreasCantorij stil bij het gegeven dat zij afgelopen Kerstmis 20 jaar bestond. Zij zingt, begeleid door o.a. strijkers, een voor haar nieuwe minicantate die het lofzingen tot God bezingt: Cantate Domini van de lutherse componist Johann Staden.