Zondag Oculi

zondag, 20 maart, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de derde zondag in de 40-dagen

Oculi, Ogen. 

20 maart 2022

Demonen van deze tijd

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 856: U, God, hebt mij opgericht; een lied dat al een voorafspiegeling is van Pasen, net zoals de lezingen dat doen: het zijn verhalen van hoop, van vertrouwen, van opstaan. Deze zondag ontleent zijn naam “ogen” aan het begin van de introïtus in het Latijn: Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer, uit psalm 25.

 

 

Voorbereiding

Orgelspel In Dich hab ich gehoffet, H. Scheidemann

Klokluiden

Orgelspel Trio Liebster Jesu, wir sind hier, G.A. Homilius

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm uit psalm 25 

v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

v: Keer u tot mij 

a: en wees mij genadig, 

v: ik ben alleen en ellendig. 

a: Mijn hart is vol van angst, 

v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

 

a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

    Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

     Kyrie 

V: Kyriegebed.

A: Kyrielied 300b (voorzang door enkele cantorijleden)  

  Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Eerste lezing, eerste deel: 1 Koningen 17:1-16

Zondagslied: Psalm 25a

Eerste lezing, tweede deel: 1 Koningen 17:17-24

Lied 856

 

Evangelielezing: Lucas 11:14-28

A:  

 

Lied: 538: 1+4

 

      Verkondiging 

 

  Lied: 941: 1, 2 en 4

 

Gebeden en zegen

 

       Collecte en orgelspel: Bin ich gleich von Dir gewichen, A.P.F. Boëly

 

  Gebed over de gaven 

 

  Voorbeden met de acclamatie

 

 Stil gebed

 

En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Voor de zegen: lied 943

 

Zegen

A:

 

Orgelnaspel: Een mens te zijn op aarde (Lied 538), D. Sanderman

 

______________________________________________________

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lezingen: Susan Wong Loi Sing-Gunning 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Anca Wildschut-Irimia

Camerabediening: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie Willem Baan

 

In de 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne ingezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!

 

 

 

De duivel

is een treurige, zure geest,

die het niet kan verdragen

dat een hart vrolijk en gerust is in God.

Martin Luther