Zondag Oculi

zondag, 12 maart, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag

Ogen

 

12 maart 2023

 

   

 

 Welkom in deze dienst in de veertig dagen voorafgaande aan Pasen. In deze meer ingetogen periode zingen wij bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie, Heer ontferm u. 

 

De lezingen zijn dit jaar uit het Evangelie van Johannes, soms net iets ander dan volgens het rooster. In deze dienst lezen we over een gesprek van Christus met omstanders. Het wil helder maken: waarop moet je je ogen nu toch richten voor heil en licht?

 

Vandaag klinkt een minicantate van Telemann!  

 

Voor de Dienst

              Orgelspel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klokluiden 

Lied 215: 1, 4 en 5 

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 25

 

v: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

a: Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

v: Keer u tot mij 

a: en wees mij genadig, 

v: ik ben alleen en ellendig. 

a: Mijn hart is vol van angst, 

v: bevrijd mij uit mijn benauwenis. 

 

a: Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, 

    Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

    Keer u tot mij en wees mij genadig, 

    ik ben alleen en ellendig.

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    

    Kyrie 301b

        

    Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

 

Zondagslied 25a

Eerste lezing Psalm 121

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Evangelielezing Johannes 12:27-36

Lofzang

 

Lied       538   

 

Korte preek

 

Psalm 121 G. Ph. Telemann 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,

(voor een vertaling zie bijvoorbeeld LB 121b)

 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
von welchen mir Hilfe kommet.

Meine Hilfe kommt vom Herren,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet schläfet nicht.

Siehe, der Hüter Israel
schläft noch schlummert nicht.

Der Herr behütet dich,
der Herr ist dein Schatten
über deiner rechten Hand,
daß dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Monde des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit. 

 

Gebeden en zegen

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel XXX  

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 362

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel:

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks - Knetsch

Lector: Andries Ponsteen

Sopraan: Jenny Haisma

Violiste: Esther Papma

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Afbeelding: Sinai, wikipedia

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone. 

 

 

Versoberingslunch na de dienst. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. In 2023 zullen dit teksten uit het Johannes evangelie zijn; verhalen van vlak voor Pasen. Bovendien komen geregeld passie-liederen aan bod die we anders misschien niet zo snel zouden zingen.

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

De bijeenkomsten zijn los van elkaar mee te maken. Verdere informatie bij een van de ouderlingen! 

Van harte welkom!