Zondag Oculi

zondag, 3 maart, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst voor

zondag Oculi

de derde zondag van de Veertigdagentijd

 

3 maart 2024

 


 

Bovenstaande foto van een zwart gat is een wetenschappelijke triomf, gemaakt dankzij intensieve internationale samenwerking. Tegelijk staan we oog in oog met een ontzagwekkend kosmisch fenomeen. Intimiderend. Kan deze foto ook symbool staan voor de leegte die we kunnen ervaren in onszelf of in onze samenleving? Over deze leegte spreekt Jezus in de Evangelielezing van vanmorgen.

Orgelspel: BWV 548 Praeludium in e-moll

 

Klokluiden

 

Lied 221

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 25) met antifoon

 

(antifoon gezongen door voorganger:)

V: Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net!

 

V: De LEVENDE is een vriend van wie Hem vrezen 

A: Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

V: Mijn hart is vol angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.
A: Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.

V: Behoed en bevrijd mij, maak mij niet te schande,
want ik schuil bij U.

 

(allen zingen de antifoon:)

Kyrie
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied 40-dagentijd:

Maak je ruimte, vind je rust,
zoek je naar de stilte?
Dan vind je een nieuw geluk:
God is in ons midden. 

 

Eerste lezing: Exodus 34: 1-10

Zondagslied: Lied 25a

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, wat we
vinden bij: Lucas 11: 14-28’

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 311 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 538: 1, 3 en 4

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: trio Lied 25

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

 

Stil gebed

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

Prefatie

 

Lofprijzing (eindigend met “…zingen wij de lof van uw heerlijkheid”)

 

 

Sanctus

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

 

Agnus Dei

 

Nodiging en uitdeling

In een kring rondom het altaar ontvangen we brood en wijn. Staat u aan de kanselzijde, dan ontvangt u wijn uit een kleine beker.

 

Muziek tijdens de uitdeling: J. Kuhnau - Ach Herr, wir armen Sünder

 

Vredegroet
Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

 

V: De vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

 

 

Dankzegging

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 544: 1, 2 en 3 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 548 Fuge in e-moll

 

 

 

Voorganger: ds. Fulco Timmers

Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

Lector: Rudi Ruigendijk

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Jaco Boersma 

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de derde keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op 10 maart, zondag Laetare (‘Verheugt u’, halverwege de Veertigdagentijd). Met als voorganger ds. André van der Stoel uit Amsterdam.