Zondag Palmarum

Palm Zondag
zondag, 10 april, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Palmzondag

10 april 2022

 

 

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

En op deze palmzondag krijgt u een palmtakje bij binnenkomst.

De lectirce vandaag is stagiaire Helen Florijn die zich in de nieuwsbrief voor de Paasperiode nader voorstelt.

 

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie. Vandaag is dat lied 729 daar over zingend verdertrekken zingt, passend bij de lezingen: over Jozua en de intocht in Jeruzalem.

 

Tevens wordt Chérise Tjon op haar belijdenis gedoopt!

Voorbereiding

Orgelspel  Christ unser Herr zum Jordan kam 

En bewerking lied 556 

Klokluiden 

Lied 556: 1, 2en 5

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

Lied 547: 1, 2 en 5  

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

  Eerste lezing: Jozua 4:1-9

 

Zondagslied: 438: 1 en 2

 

Evangelielezing: Johannes 12:12-24

A:  

 

Zondagslied: 438: 3 en 4

 

Verkondiging 

 

Lied: 729 “zij”= “wij”!

 

Doop op belijdenis 

  

Inleidingsvragen aan allen (allen staan)

Ik vraag aan u allen 

en in het bijzonder aan Cherise die vandaag 

belijdenis van haar geloof aflegt en gedoopt wordt:

 

Wilt u de HEER uw God dienen

en naar zijn stem alleen horen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u zich verzetten tegen alle machten

die als goden over ons willen heersen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen

en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Ja, dat wil ik.

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald ter helle,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;

gelooft u de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

de vergeving van de zonden,

de opstanding des vleses,

en het eeuwige leven?

Ja, ik geloof.

 

(Allen gaan zitten) 

 

 

Belijdenisvragen

 

Gebed 

 

Zegen voor Chérise Mei-Lin Christi Tjon

 

Inleiding op de doop

 

Doopvragen 

 

Doopgebed 

 

Doop van Chérise Mei-Lin Christi Tjon

 

Vraag aan de gemeente 

 

Lied 23b, tevens collecte.

 

Voorbeden en zegen

 

  Gebed over de gaven 

Voorbeden met de acclamatie

 Stil gebed

 En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

Voor de zegen, lied 552: 1 en 3

 

Zegen

 

Lied na de zegen: De Koning van de vrede

Op de melodie van Lied 543

 

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 

de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam. 

Doet open nu de poorten, de koning moet er door, 

Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor. 

  

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 

of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 

Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 

de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 

  

Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd, 

en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst. 

Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem? 

Het roept vandaag „Hosanna” en morgen „weg met Hem”

 

Orgelnaspel        J. Brahms Herzlich tut mich verlangen

 

Bij de kansel kunt u Chérise feliciteren!

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld -Dettmeijer

Lezingen: Helen Florijn

Kinderkerk: Heidi den Hollander

Marjolein Kroesbergen

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

 

De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie ook het aparte informatieblad voor in te zamelen goederen. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neemt u een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom! 

 

Deze week: Witte Donderdag 

Gedachtenis van de Instelling van het Heilig Avondmaal, 

in de dienst om 19.30 in deze kerk zingt de AndreasCantorij o.a. Agnus Dei van M. Garau.

Goede Vrijdag 

Lezing van het Lijdensevangelie ook om 19.30 en eveneens in deze kerk, in de dienst zingt de AndreasCantorij o.a. In monte oliveti (op de olijfberg) van M. Garau.

Paasmorgen 

De Opstanding van de Heer

in deze kerk een feestelijke hoofddienst m.m.v. de AndreasCantorij en de kinderkerk, o.a. Angelus dixit (de woorden die de engel bij het lege graf sprak) van J. Gruber. Nadien is er een aangepaste Paasbrunch.