Zondag Palmarum

zondag, 24 maart, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Palmarum

de zesde zondag van de Veertigdagentijd

 

24 maart 2024

 

 

Van harte welkom in deze dienst, Palmarum. Vandaag staan we stil bij de tocht die Jezus Christus maakt voordat hij sterft. Op deze Palmzondag die de Stille Week inluidt, hebben we het over stilstaan, maar ook over op weg zijn. Twee werkwoorden waar we niet aan ontkomen.

 

Orgelspel: J. Chr. Rinck - Befiehl du deine Wege 

 

Klokluiden

 

Lied 556: 1, 3 en 5

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 22) met antifoon uit Matteüs 21:9b

 

V: Hosanna voor de Zoon van David!

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

A: Hosanna in de hemel!

 

V: Heer, houd U niet ver van mij,

A: mijn sterkte, snel mij te hulp.

Red mij uit de muil van de leeuw.

V: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

 

A: Hosanna voor de Zoon van David!

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

Hosanna in de hemel!

V: Kyrie-oproep

Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

 

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

 

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied 40-dagentijd:

 

Leg de jassen op de grond, 

zing om lieve vrede, 

want de Heer, de koning komt, 

rijdend op een ezel.  

 

Eerste lezing: Exodus 15:27-16:7

Zondagslied: Lied 438: 1 en 2

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

V: (aankondiging van het Evangelie)

 

Evangelielezing: Johannes 12:12-24

Credo Lied 344 (staan)

 

Preek

 

Lied 553

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 721 Erbarme dich mein, o Herre Gott

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 247 (staan)

 

Zegen

 

Lied na de zegen: De koning van de vrede

Op de melodie van Lied 543

 

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,

de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.

Doet open nu de poorten, de koning moet er door,

Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.

 

 

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan

of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan?

Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt,

de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.

 

Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd,

en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst.

Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem?

Het roept vandaag ‘Hosanna’ en morgen ‘weg met Hem’.

 

Orgelmuziek: Improvisatie: Lied 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede (Ik wil mij gaan vertroosten)

 

 

Voorganger: Helen Florijn

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Arjen de Vries

Kinderkerk: Laura Lindhout 

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar-de Vries

 

Afbeelding: Intocht in Jeruzalem (ca. 1305) door Giotto.

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Nieuw op de collectepagina van onze website: naast Kerkbeheer heeft inmiddels ook de Diaconie-collecte een donatie-button.
     

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • De volgende diensten in deze kerk zijn op:

28 maart 19.30 uur, Witte Donderdag: we vieren de instelling van het Heilig Avondmaal.

29 maart 19.30 uur, Goede Vrijdag: het lijdensevangelie klinkt in woord en muziek.

31 maart 10.30 uur, Pasen: in een feestelijke dienst vieren we de opstanding van Christus. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en na afloop is er een Paasbrunch.