Zondag Quasi Modo Geniti

zondag, 24 april, 2022 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag 

Quasi Modo Geniti

24 april 2022

 

Introitus: Quasi modo geniti infantes - YouTube

 

Welkom in deze dienst waarin we lezen over de ongelovige Thomas, die eerst wil zien voor hij kan geloven. Geloof kan echter via vele wegen ontstaan. Daar zingen we liederen bij. Het nieuwe zondagslied is nog tamelijk onbekend en zal voorgespeeld worden.

 

Voorbereiding 

Orgelspel Christ lag in Todesbanden, J.S.Bach (BWV 625)

klokluiden 

Lied 217: 1, 2 en 3

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

v: Halleluja! 

    Verlang als pasgeboren zuigelingen 

    naar de zuivere melk van het woord,     

    opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

a: Halleluja!

v: Jubel voor God onze sterkte,

a: juich voor de God van Jacob, 

    zing een lied en sla de tamboerijn,

v: speel op de harp en de liefelijke lier.

a: Halleluja! 

    Verlang als pasgeboren zuigelingen 

    naar de zuivere melk van het woord, 

    opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

    Halleluja!

a:

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

Zondagslied 374: 1, 2 en 4

 

Eerste lezing 1 Johannes 5:4-10a

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord en

 

 

Evangelielezing Johannes 20: 19-31

Lofzang

Lied 642: 1, 2, 5 en 8

 

Verkondiging 

 

Lied Gezang 487 (zoz)

 

2.Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.

Heeft in zijn handen onze naam geschreven.

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.

Gebeden

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

Orgelspel Sonata ll in G, uit: Sonata per L’Organo E ll Cembalo, 

G.B. Martini

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

Stil gebed

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 630: 1, 2 en 4

Wegzending

Zegen

A:

 

Orgelnaspel Allegro, Concerto in G, J.S.Bach (BWV 592)

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden- Raben

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont

Afbeelding: Einsiedeln, Stiftsbibliothek

 

Komende week:

Op woensdag 27 april, is er van 18.00-20.00 uur een Surinaamse maaltijd als stageproject van Hellen Florijn, waarbij zowel een Surinaams als een ‘Noords’ lied besproken zal worden dat Christus (als herder) bezingt.

Een tweede keer, op donderdag 12 mei, eten we ‘Noords’, en bespreken we liederen die de zang zelf centraal stellen.

Opgave bij Annie Ruizeveld de Winter.

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

-  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 1 mei, dan wordt het H.Avondmaal gevierd.