Zondag Quasi modo Geniti

zondag, 16 april, 2023 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag 

Quasi Modo Geniti

16 april 2023

 

Introitus: Quasi modo geniti infantes - YouTube

 

Welkom in deze dienst waarin we lezen over de ongelovige Thomas, die eerst wil zien voor hij kan geloven. Geloof kan echter via vele wegen ontstaan.

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel Sonate II/2 Ruhig lebhaft, P.Hindemith

klokluiden 

Zingen Lied 600 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm

v: Halleluja! 

    Verlang als pasgeboren zuigelingen 

    naar de zuivere melk van het woord,     

    opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

a: Halleluja!

v: Jubel voor God onze sterkte,

a: juich voor de God van Jacob, 

    zing een lied en sla de tamboerijn,

v: speel op de harp en de liefelijke lier.

a: Halleluja! 

    Verlang als pasgeboren zuigelingen 

    naar de zuivere melk van het woord, 

    opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

    Halleluja!

a:

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

Zondagslied 374: 1, 2 en 4

 

Eerste lezing 1 Petrus 2: 1-5

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord en

 

 

Evangelielezing Johannes 20: 19-31

Lofzang

Lied Psalm 131

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 644 

 

Gebeden

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

Orgelspel Concerto in d – Largo, A.Vivaldi

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

Stil gebed

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

wegzending en zegen

Lied voor de zegen (staande) 650 

Wegzending

Zegen

A:

 

Orgelnaspel Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, J.S.Bach 

(BWV 649)

 

Voorganger: ds. Bob Becking

Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

Lector: Arnold Filius

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Mies de Vries

Afbeelding: Einsiedeln, Stiftsbibliothek

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

- U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.