Zondag Quinquagesima

Esto Mihi
zondag, 27 februari, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de vijftigste dag voor Pasen

Zondag Quinquagesima/Esto mihi 

 

27 februari 2022

 

 

 

 

 

Voorbereiding

Orgelspel Trio in C Adagio-Allegro, J.S. Bach (BWV 585)
 

Klokluiden 

 

Lied 212: 1, 3 en 4

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm uit psalm 31: 

V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

vesting die mij redding biedt. 

U zult mijn gids zijn, 

A: mij leiden, tot eer van uw naam.

       

V: Bij u, HEER, schuil ik, 

A: maak mij nooit te schande. 

V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

A: In uw hand leg ik mijn leven, 

V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

V: want u ziet mijn ellende, 

u kent de nood van mijn ziel, 

A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

 

A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

een vesting die mij redding biedt. 

U zult mijn gids zijn, 

mij leiden, tot eer van uw naam

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Lied: 318, verzen 1, 3 en 4

 

Eerste lezing:  Jesaja 38: 1-6

 

Psalm 77: 1 en 4

 

Aankondiging van het Evangelie 

 

Psalmwoord (uit psalm 31):

 V:   Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel.

 

 A:  

 

Evangelielezing: Lucas 18: 31 – 43

 

   A:  

 

Zondagslied: 909 (geheel)

 

Verkondiging 

 

Lied: 534 (geheel)

 

Voorbeden en zegen 

Collecte tijdens orgelspel: Fantasia in d,  A. Van den Kerckhoven Gebed over de gaven

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen: 994 (geheel)

 

       Zegen

 

Orgelnaspel: Sonata in C Andante/Presto, J. Haydn 

 

 

Volgende week, zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd: ‘veilig’ Heilig Avondmaal

 

Voorganger: Erwin de Fouw

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lezingen: Sheila Lont

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

 

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!