Zondag Quinquagesima

Esto Mihi
zondag, 19 februari, 2023 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Vijftigste dag voor Pasen

19 februari 2023

 

Tot zeven maal zeventig maal (24ste zondag A)

   

 

 Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

nog vijftig dagen.

 

Sinds vorige week is de opening van de dienst wat meer uitgebreid; later dit jaar is de wereldverzameling van lutherse kerken in Krakau (Polen), daarover later meer. In aanloop daarnaartoe zijn teksten geschreven om voor te kunnen bereiden op thema’s die daar besproken worden, zoals dus de opening van de dienst. Zie ook het logo achterin dit liturgieboekje (en op het Dagboek). 

 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel         Improvisatie “Licht dat ons aanstoot” 

(lied 601)

 

Klokluiden 

Lied   221

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

 

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. 

A: Amen

 

V: Onze hulp is in de naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: U die ons allen draagt, 

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

verbonden in uw liefde 

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

met U leven, en de ander kennen. 

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

wij tasten naar vrede. 

 

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen

 

Antifoon en psalm uit psalm 31: 

V: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

vesting die mij redding biedt. 

U zult mijn gids zijn, 

A: mij leiden, tot eer van uw naam.

       

V: Bij u, HEER, schuil ik, 

A: maak mij nooit te schande. 

V: Bevrijd mij en doe mij recht, 

A: In uw hand leg ik mijn leven, 

V: HEER, trouwe God, u verlost mij. 

A: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

V: want u ziet mijn ellende, 

u kent de nood van mijn ziel, 

A: u laat niet toe dat de vijand mij insluit, 

V: u geeft mijn voeten de ruimte. 

 

A: Wees voor mij een rots, een toevlucht, 

een vesting die mij redding biedt. 

U zult mijn gids zijn, 

mij leiden, tot eer van uw naam

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie

                

  Gloria: 

               

Groet

 

    Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Lied Psalm 77: 4, 5 en 6

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied 909 (Wat God doet dat is welgedaan)

 

Eerste lezing Jesaja 38:1-6

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 

want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. (ps.31:8)

en

 

 

Evangelielezing Mattheus 18:21-35

Lofzang:

 

Lied Lied 544 vers 1 en 2

 

Verkondiging 

 

Lied  796 geheel

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens muziek   Der Tag ist hin, G. Oley

gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 536 geheel

 

V: zegen

A:

 

Orgelnaspel: Concerto in a I. allegro , J.S.Bach (BWV 593)

 

 

Voorganger: ds. Bob Becking

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Sheila Lont

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie: TenBos, kerkbodegem, België

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.