Zondag Reminiscere

zondag, 13 maart, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de eerste zondag in de 40-dagen

Reminiscere / Gedenk

13 maart 2022

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Die voorbereiding wordt gemarkeerd door het paars op het altaar, en in de liturgie door het vervallen van het halleluja en het gloria.

In deze 40dagen-diensten zal steeds een ander Kyrie klinken en iedere keer een ander lied uit de Nordic-lutherse traditie, vandaag lied 355; een lied dat zingt van dopen, het eerste deel over kinderdoop, maar het tweede deel over de doopvan allen die gedoopt zijn, we lezen daarbij de doop die Philippus verricht. 

En we overdenken wat die doop voor ons aan betekenis kan hebben.

 

Voorbereiding

Orgelspel BWV 672 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 

Klokluiden 

Lied 281, cantorij 1 allen: 2, 4 en 5

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Antifoon en psalm 25b 

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

Zondagslied: 941, cantorij 1, allen 2, 3 en 4

Eerste lezing: Handelingen 8:26-40

Lied: 344

Evangelielezing: Matteüs 15:21-28

A:  

 

Lied: 647: cantorij 1, allen 2, 3 en 4

 

      Verkondiging 

 

  Lied: 355: 4, 5 en 6

 

Gebeden en zegen

 

Collecte

 

  Gebed over de gaven 

 

  Voorbeden met de acclamatie

 

 Stil gebed

 

En 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 

geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Voor de zegen, lied 418

 

Zegen

Voorganger: De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht

over u lichten, en zij u genadig.

De Levende verheffe

zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Cantorij: Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht

en wees ons genadig.

Allen:

 

 

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 

Lezingen: Dorine de Koning 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Marjolein Kroesbergen

Camerabediening: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema-van den Berg

Illustratie C.J. Visscher

 

 

De 40dagentijd zal er door de Diaconie voor Oekraïne in gezameld worden, dit gebeurt in samenwerking met het Luthers Genootschap en de Lutherse wereldfederatie. Zie het aparte informatieblad. 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

 

Versoberingslunch. 

Van 12.00 tot uiterlijk 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van volgende week zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar zijn dit liederen uit de Nordic-lutherse traditie; neem een liedboek mee !?

Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden; als u dat te weinig is, eet gerust een meegebrachte boterham er bij op!

Van harte welkom!

Kunt u vandaag niet, maar volgende week wel, meldt het graag even bij een van de ouderlingen!