Zondag Reminscere

zondag, 25 februari, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

zondag Reminiscere

de tweede zondag van de Veertigdagentijd

 

25 februari 2024

 

(www.kinderwoorddienst.nl)

 

Vandaag is het de tweede zondag van de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen; zondag Reminiscere: gedenk!, uit de introïtuspsalm van vandaag, psalm 25.

 

De lezingen, liederen en gebeden gaan vandaag over de weg van en naar God.

 

 

Orgelspel: M. Weckman - Ach wir armen Sünder (Glorie zij u Christus)

 

Klokluiden

 

Lied 283 In de veelheid van geluiden

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm met antifoon (uit Psalm 25)

 

V: Gedenk uw barmhartigheid Heer, en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid.

 

Zingen Psalm 25a  1 en 2

 

(allen herhalen de antifoon na het zingen van de psalm)

A: Gedenk uw barmhartigheid Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid.

 

Kyrie: Lied 300b (voorzang door Lisa Hinfelaar)

Het ‘Ere zij God in den hoge’ vervalt in de Veertigdagentijd. 

In plaats daarvan zingen we dit ingetogen lied.

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

Gesprek met de kinderen

 

Lied 40-dagentijd:

 

Als je goed naar mensen kijkt

zie je iets bijzonders:

in een mens komt God dichtbij,

dat is echt een wonder! 

 

Eerste lezing: Matteüs 15: 21-28

Zondagslied: Lied 941: 1 allen, 2 Voorzang, 3 en 4 allen

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

In de Veertigdagentijd klinkt er geen Halleluja.

 

V: (aankondiging Evangelie)

 

Evangelielezing: Johannes 12: 20-26

 

 

 

Preek

 

Lied 653: 1 allen, 2 Voorzang, 3-7 allen

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: Bewerking over lied 653

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 767

 

Zegen

 

Orgelmuziek: A.P.F. Boëly - “Bin ich gleich von Dir gewichen”

 

 

Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

Lector: Hellen Blanca

Organist: Niels-Jan van der Hoek
Sopraan: Lisa Hinfelaar

Kinderkerk: Marjolijn Kroesbergen

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
     

  • In de Veertigdagentijd is er elke zondag na de dienst ‘Soep op zondag’. In een gezellige sfeer, bij een kop soep met brood, praten we met elkaar na over de dienst. Vandaag voor de tweede keer! Vindt u het leuk om een keer de soep klaar te maken? Neem dan contact op met Lianda Groeneveld.
     

  • De volgende dienst in deze kerk is op 3 maart, zondag Oculi. Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd vieren we het Heilig Avondmaal. Met als voorganger onze consulent ds. Fulco Timmers.