Zondag Rogate

zondag, 22 mei, 2022 - 10:30

http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor zondag 

Rogate

22 mei 2022

 

 

 

Voorbereiding 

Orgelspel Sonaten in c, a, en G, D. Cimarosa

klokluiden 

Zingen Lied 655

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm (naar psalm 66)

V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk, 

    doet statig stijgen zijn loflied.

A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

    zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

V: Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw werken! 

    U zal alles op aarde aanbidden, 

    zingen U, zingen uw naam ter eer.”

A: Aanzie dan de daden van God, 

    om de mens in zijn handelen vervaarlijk: 

    Hij heeft vermocht dat de zee droogviel, 

    dat zij droogvoets de stroom overstaken.

    Aanzie dan de daden van God, 

    om de mens in zijn handelen vervaarlijk. 

    Zegent, volkeren, Hem – onze God, 

    laat ver zijn loflied weerklinken.

 

          

 

Kyrie 

Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

eindigend met Kyrie eleison.

Gloria

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

Eerste lezing 1Hooglied 3:1-6 4:8—5:1

 

Lied 808

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord en

 

 

Evangelielezing Johannes 16:16-23a

Lofzang

 

Zondagslied 370

 

Verkondiging 

 

Lied 630

Gebeden

Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

Orgelspel Adagio in d, A.Vivaldi

 

Gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

Stil gebed

 

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

 

wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen (staande) 659

 

Wegzending

 

Zegen

A:

 

Orgelnaspel Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ (BWV 649), J.S.Bach

 

 

 

Voorganger: Vrouwkje Hinten

Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Sheila Lont

 

- Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

-  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

   QR code met uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 29 mei, Exaudi.