Zondag Septuagesima

zondag, 13 februari, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de zeventigste dag voor Pasen 

13 februari 2022

 

 

 

 

Houvast, om het Woord vast te houden. 

Op deze zondag is eigenlijk de vaste evangelielezing die van de werkers in de wijngaard: op het einde kreeg iedereen (ongeacht het aantal gewerkte uren) hetzelfde ‘loon’. Dat riep vragen op naar welke beelden we van de goede God hebben. 

Vandaag lopen we even verder op dat spoor: Godsbeelden. 

Jezus helpt daarbij volgens de woorden van de evangelist Johannes: Jezus spreekt die woorden van God, hij leeft ze voor.

 

 

Voorbereiding

Orgelspel: J.L. Krebs Wir Glauben all’ an einen Gott 

Klokluiden 

Lied 280: 1, 6 en 2 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introituspsalm uit psalm 44        

v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

        a: verlos ons omwille van uw naam.

    v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

        a: onze voorouders vertelden het ons door:

        v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

        a: in de dagen van weleer.

        v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

        a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

        v: maar uw rechterhand, uw arm,

        a: het licht van uw gelaat - 

        v: U had hen lief.

        a: God, wij loven U dag na dag

        v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

 

        a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

         verlos ons omwille van uw naam.

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

lied 316

allen 1 4       

vrouwen             2          

mannen                 3        

 

Eerste lezing:  Exodus 3:1-10

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Allen die uw hoop vestigt op de Heer, 

  Wees sterk en houd moed. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Johannes 12:44-50

 

   A:  

 

Verkondiging 

 

Lied 319

allen 1           4           7

vrouwen        2        5      

mannen              3          6        

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen 837

vrouwen       1  

mannen           2 

allen       3 

 

 

       Zegen

 

Orgelnaspel: J.Chr. Oley Herr Gott, dich alle loben wir

 

 

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks -Knetsch 

Lezingen: Heidi den Hollander-Baartman 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Laura Lindhout

Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustraties: Padua/Mon Reale/Colmar/

Luthers Utrecht/Andreaskerk

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

Nadat het leerhuis afgelopen week de draad weer oppakte, geldt dat komende weken ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig mogen zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (15 en 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!