Zondag Septuagesima

zondag, 5 februari, 2023 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Zeventigste dag voor Pasen

 

5 februari 2023

 

 

   

 

 Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

nog zeventig dagen.

 

In deze Avondmaalsdienst  lezen we het verhaal van de werkers in de wijngaard. Ongeacht het aantal uren inzet was voor iedereen de uitbetaling gelijk. De gedachte erachter betrof geen som, maar meer: 

Genade = Genade! 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel D. Buxtehude zondagslied 966 BUXWV 218 

Es ist das Heil uns kommen her

 

Klokluiden 

Lied 275: 1, 2 en 4

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, uit psalm 18

         v: In mijn nood riep ik tot de Heer, 

ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

In zijn paleis hoorde hij mijn stem,

        a: mijn roepen bereikte zijn oren.

 

        v: Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte,

        a: Heer, mijn rots,

        v: mijn vesting, mijn bevrijder,

        a: God, mijn steenrots, 

        v: bij U kan ik schuilen,

        a: mijn schild,

        v: kracht die mij redt, mijn burcht.

        a: U bent de redder van het vertrapte volk,

        v: wie zich hoog wanen, brengt u ten val.

        a: U bent het die mijn lamp doet schijnen,

        v: U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis.

 

        a: In mijn nood riep ik tot de Heer, 

ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

In zijn paleis hoorde hij mijn stem,

mijn roepen bereikte zijn oren.

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie

                

  Gloria: 

         

 

Groet

 

  

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Gesprek met de kinderen 

 

Zondagslied 966: 1, 2, 3 en 4

 

Eerste lezing Maleachi 3:7-9 en 16-22

 

Aankondiging van het Evangelie (blijft u zitten)

Psalmwoord Halleluja. God is koning, laat de aarde juichen, 

Laat vreugde heersen van kunst tot kust. Halleluja.

en

 

 

Evangelielezing Matteus  20:1-16a 

in combinatie met Lied 5 uit Zingend geloven

(op de melodie van lied 543)

 

Bijbelverzen 1-3

Couplet 1

Die vroeg zijn aangeworven, van die wordt veel gevraagd: 

zij zwoegen van de morgen tot midden in de nacht. 

Die later zijn gekomen, die krijgen veel te veel, 

ze vragen met de vromen een evenredig deel. 

 

Bijbelverzen 4-5

 

Couplet 2 

De vroegen zijn de vroeden, de pioniers van ouds,

die God reeds vroeg ontmoetten; zijn stem is hun vertrouwd.

Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

de daders en de dromers een evenredig deel.

 

Bijbelverzen 6-8

 

Couplet 3 en 4

De werkers van het elfde, het late avonduur,

die krijgen toch hetzelfde als iedere pionier.

Die later zijn gekomen, zij krijgen evenveel,

de oudsten of de jongsten: een evenredig deel.

 

Wat is er niet verdragen? Wat is er niet geduld?

De hitte van de dagen, de wroeging van de schuld.

Die later zijn gekomen, verwachten evenveel,

zij laten het zich lonen met evenredig deel.

 

Bijbelverzen 9-12

 

Couplet 5 en 6

De dag is haast gestorven, de as bedekt met vuur;

de nacht verwekt de morgen, en wij, wij staan te huur.

Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

de slimmen en de slomen, een evenredig deel.

 

Wij hebben lang gezwegen, wij vragen uit één mond,

geef ons het loon des levens, geef ons de volle pond!

Die later zijn gekomen, die geeft hij evenveel,

die slapen en die sloven, een evenredig deel.

 

Bijbelverzen 13-16

 

Couplet 7

De alleroudste ouder, het allerjongste kind,

zij krijgen Gods genade, dat is het volle loon.

Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,

genade zal hun lonen, een evenredig deel.

  

Verkondiging 

 

Lied   361

 

viering Heilig Avondmaal

 

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens klavecimbelspel BWV 825 Partita I I. Praeludium  

 

Gebed over de gaven

 

 

      Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

  prefatie

lofprijzing

Heilig

 

Avondmaalsgebed, afgesloten met:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lam Gods

 

Uitdeling

Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel:

J.G. Walther Variaties over Schmücke dich o liebe Seele

 

Vredegroet

V: de Vrede van de Heer zij met u

A: Amen

V: geven wij elkaar een teken van vrede

Dankzegging

       

 

Lied 967: 1, 2, 6 en 7

 

Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid;

zend uw stralen overal, dat de aarde U loven zal.

Erbarm U, Heer.

 

Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donk're tijd,

opdat wij nu en voortaan trouw U ter beschikking staan.

Erbarm U, Heer.

 

Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht;

heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. Erbarm U, Heer.

 

V: zegen

A:

 

 

 

orgelnaspel: J.P Kellner Was Gott tut, das ist wohl getan

 

 

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

Lector: Dorine de Koning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Jaco Boersma

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie: chistianitymalaysia

 

Na de dienst 

 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.