Zondag Septuagesima

zondag, 28 januari, 2024 - 10:30

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

voor zondag Septuagesima

(eerste zondag van de Paaskring)

28 januari 2024

 

 

Deze zondag is een grens-ganger: hij hoort tot de laatste zondagen van Epifanie of tot de eerste van de Paaskring. Een helder licht, een goed woord moge ons begeleiden op onze weg, zodat we niet verdwalen.

Voorbereiding

Orgelspel: J.S. Bach Liebster Jesu wir sind hier

 

Klokluiden

Lied 326 

 

Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

 

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven

V: Amen.

 

Ingangspsalm met gezongen antifoon (uit Psalm 66)

 

Voorganger zingt antifoon:

Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw naam.

 

Zingen Psalm 66: 1, 3 en 7

 

Allen zingen de antifoon:

 

Kyrie

 

 

Gloria - Luthers uitgebreid

 

V: Wij danken U, God, om al het goede dat wij van U ontvingen.
Groot zijt Gij!

A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

V: Wij loven U, Christus,
Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming
met heel de wereld.

A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

V: Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,
help ook ons, nu en altijd.

A: GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen.

 

De Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 527

 

Eerste lezing: Deuteronomium 18: 9-20

 

Aankondiging van het Evangelie (staan)

 

V: Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof,
laat mij leven zoals U hebt beloofd.
Halleluja. (Psalm 119: 25)

 

Evangelielezing: Markus 1: 21-28

 

 

Credo Lied 534 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 313: 1, 3 en 4

 

Gebeden en zegen

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: J.Chr. Oley - Der Tag ist hin, mein Jesu bei mir bleibe

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

 

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

Wegzending en zegen

 

Lied voor de zegen: Psalm 18: 1, 8 en 9

 

Zegen

 

Orgelmuziek: Bewerking over Psalm 18

 

 

Voorganger: ds. Diederiek van Loo

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Hellen Blanca

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

 

  • De volgende dienst in deze kerk is op 4 februari, zondag Sexagesima. Met als voorganger ds. Wim van Beek, voormalig predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid). In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Na de dienst is er catechisatie voor de jongeren, meer informatie bij Helen Florijn.
     

  • Wilt u meedenken over de toekomst van onze gemeente? Wilt u bijdragen aan de schets voor het profiel van onze nieuwe predikant? De Kerkenraad heeft uw inbreng nodig! 

Koffie, iets lekkers erbij en een afsluitende lunch zijn aanwezig, u ook? Welkom bij de gemeentevergadering, zaterdag 3 februari van 10.00 - 12.30 uur in de Andreaskerk.
Aanmelden bij Mies Langelaar (m.langelaar55@gmail.com, 0653167445) of kosteres Greet Postema.

Actie Kerkbalans 2024 weer van start!

Als kerk willen we ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen terecht kan. Als plek om het geloof te vieren en elkaar te ontmoeten. Dat is alleen mogelijk wanneer we met elkaar voldoende opbrengen. Daarom vragen wij u als lid van de Lutherse Gemeente Rotterdam ook dit jaar weer om een financiële bijdrage. Om met een eigen kerkgebouw, dominee en organist te kunnen blijven voortbestaan zijn er meer bijdragen van leden nodig. 

 

Om een predikant te kunnen beroepen moet onze gemeente bij de PKN een solvabiliteitsverklaring indienen. Hierin moeten wij aantonen dat de Lutherse Gemeente Rotterdam een financieel solide basis heeft en op lange termijn een predikant kan betalen. Uw toezegging aan Kerkbalans 2024 is daarmee belangrijker dan ooit. Meer informatie vindt u in de brief die per post is verstuurd of via: www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans

 

Het ingevulde formulier met uw toezegging voor Kerkbalans 2024 kunt u digitaal aanleveren of achterlaten in de speciale box in de kerk! Voor vragen kunt u terecht bij kerkrentmeester Jeroen van Velzen.