Zondag Sexagemisa

zondag, 12 februari, 2023 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de Zestigste dag voor Pasen

12 februari 2023

 

   

 

 Welkom in deze dienst die al naar Pasen in de verte aftelt, 

nog zestig dagen.

In deze dienst lezen over de door God geschapen wereld en hoe een zaaier daar zijn weg vindt loopt. De wereld mag een plaats van heil zijn, en onze tijd ook een tijd van heil; wat weerbarstig?! 

 

Voor de Dienst

              Orgelspel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klokluiden 

Lied 216

 

Voorbereiding

mededelingen en voorbereiding (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon  en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Ingangspsalm, lied 8a 

 

    Kyrie oproep, eindigend met ……Kyrie eleison

    Kyrie

                

  Gloria: 

               

Groet

 

    Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

Lied 162

Gesprek met de kinderen

Zondagslied 765: 1, 2, 3 

Eerste lezing Genesis 1:1-13

Aankondiging van het Evangelie (staan)

Psalmwoord Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mij voet, 

een licht op mijn pad. Halleluja.

en

 

Evangelielezing Lucas 8:4-15

Lofzang:

 

Lied 765: 4, 5 en 6

Verkondiging 

Lied   513

 

Gebeden en zegen

collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

tevens orgelspel XXX  

gebed over de gaven

Voorbeden met de gezongen acclamatie:

 

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

 

Lied 910

 

V: zegen

A:

 

Orgelnaspel:

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks- Knetsch

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels Jan van der Hoek

Camerabediening: Joel Wildschut

Kosteres:   Greet Postema- van den Berg

Illustratie: M. Buonarotti

 

Na de dienst 

Is er koffie en thee!

M.b.t. de collecten. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.