Zondag Sexagesima

zondag, 20 februari, 2022 - 10:30

Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor de zestigste dag voor Pasen 

20 februari 2022

 

 

Het Woord van God vast houden, leerden we vorige week; deze week gaat het erom hoe ‘het’ verder kan groeien, dat Woord in ons. Naast de lezing van de zaaier (uit het evangelie van Lucas) ligt nu een tekst van de profeet Joel.

De meesten van ons zijn stadsmensen, zaaien zal niet iedereen doen; maar inmiddels is de zorg om de aarde wel op andere manieren onze huizen binnengekomen. Mogelijk dat we nu toch weer dat oude beelden van zaaien en van een voorraad hebben (daar legt Joel een accent) snappen. 

Het Woord als zaad, als voorraad voor een gelovig leven. 

 

Voorbereiding

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lasst walten Mohrheim en J.S.Bach 

 

Klokluiden 

Lied 283: 1, 3 en 4 

 

mededelingen en voorbereiding

(staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Amen.

 

Introituspsalm uit psalm 44        

v: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

        a: verlos ons omwille van uw naam.

    v: God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

        a: onze voorouders vertelden het ons door:

        v: de daden die U verrichtte in hun dagen,

        a: in de dagen van weleer.

        v: Zij verkregen het land niet met het zwaard,

        a: niet hun eigen kracht heeft hen gered,

        v: maar uw rechterhand, uw arm,

        a: het licht van uw gelaat - 

        v: U had hen lief.

        a: God, wij loven U dag na dag

        v: uw naam zullen wij altijd prijzen.

 

        a: Word wakker, Heer, waarom slaapt U?

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig.

Sta op, kom ons te hulp,

         verlos ons omwille van uw naam.

 

              

 

    Kyrie 

V: Kyriegebed.

     Gloria 

 

 

Groet

 

   Zondagsgebed

V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

A: Amen 

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Woord voor/met de kinderen

 

lied 967

allen 1 7       

vrouwen             5          

mannen                 6        

 

Eerste lezing:  Joel 2:12-21

 

Lied Waak op, verlaat ons niet, o Heer

Tekst: W. Barnard

Melodie: Ik ben een engel van de Heer (469 – M. Luther)

 

Waak op, verlaat ons niet, o Heer,  

waak op en slaap niet langer meer.

Gij zult toch in de hemel niet

vergeten al het aards verdriet?

 

Ons lichaam juicht niet tot uw lof

ons leven buigt zich in het stof-

daarom, waak op, treed in het licht

en openbaar uw aangezicht!

 

Want Gij alleen, ja Gij zijt goed, 

een God die grote dingen doet.

Gij zult toch in de hemel niet

vergeten al het aards verdriet?

 

Wij gaan ten onder als een zaad

dat Gij ter aarde vallen laat, 

opdat het stierf en vruchten droeg,

want uw genade is genoeg.

 

Aankondiging van het Evangelie 

 V:   Halleluja. Uw Woord is een lamp voor mijn voet, 

  en een licht op mijn pad. Halleluja

 A:  

 

Evangelielezing: Lucas 8:4-15

 

   A:  

 

Zondagslied 764: 1 en 2

 

Verkondiging 

 

Lied 916

 

Voorbeden en zegen 

 

Voorbeden met de acclamatie:

 

Stil gebed

 

En: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 

de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons 

dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid 

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het 

kwade.

 

Lied voor de zegen 910: 1, 2 en 4

 

       Zegen

 

Orgelnaspel: J.L. Krebs Freu dich sehr o liebe Seele

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

Lezingen: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries 

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kinderkerk: Erna van Wijngaarden - Raben

Camerabediening: Sheila Lont

Kosteres:   Greet Postema - van den Berg

Illustratie: B. vander Leck

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR code met uw smartphone.

 

Nadat het leerhuis eerder de draad weer oppakte, geldt dat komende tijd ook voor de maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan. Omdat we nog maar met een beperkt aantal mensen in de Paardenkamer tegelijk aanwezig zijn is een oplossing verzonnen: zowel de kookgroep als alle eters verdelen we in twee groepen. En iedere groep komt op een avond aan de beurt (na 15 nu de tweede groep op 22 februari). Zo kan iedereen een keer aanschuiven! Informatie en aanmelding bij: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries.

In de volgende nieuwsbrief zal informatie staan over het onderwerp van de 40dagentijd-gesprekken: Liederen uit het noorden. Het is gebruikelijk deze onderwerpen steeds voor te bespreken voorafgaande aan de dienste waarin een en ander klinkt. Bij deze peilen wij ook al wat prettig is. Een aantal gaf een voorkeur aan voor een half uurtje of zo via zoom; mogelijk de woensdagavond. Of liever in een klein clubje ‘fysiek na een dienst? Laat het graag weten!